Tarih etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tarih etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hakları Nelerdi?

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hakları Nelerdi?


Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hakları Nelerdi?    

600 yıl kadar hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti  çok uluslu bir toplum yapısına sahipti. Osmanlı Devleti egemenliği altında bulunanlara her zaman hoşgörülü bir yönetim tarzı benimsemiştir. Kimseye din, dil, ırk vb. anlamda zorbalık yapılmamış, hoşgörü, saygı daim olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin hakları şunlardır:
-  Mal edinebilmek,  özel mülkiyete sahip  olabilmek
- Can ve mal güvenliklerinin olması

- Dini inançlarını özgüre  yaşayabilmeleri
- Askerlik yapma  zorunluluklarının bulunmaması

- Kendine özgü hukuk kurallarının bulunması
Osmanlı Devleti içinde  yer alan uluslar özgürce ve hoşgörü içinde yaşamışlardır. Bunu 2. Mehmet’in  ( Fatih Sultan Mehmet) şu sözlerinden de anlayabiliriz:
* Nişan-ı hümayun şu ki, ben ki sultan mehmed han’ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn-ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan allah hakkı için, peygamberimiz muhammed mustafa hakkı için, yedi mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarıda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkar oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir."

Atatürk’ün  Ordumuz  Ve Askerlerimiz  İle  İlgili Söylediği Özlü Sözler

Atatürk’ün Ordumuz Ve Askerlerimiz İle İlgili Söylediği Özlü Sözler


Atatürk’ün  Ordumuz  Ve Askerlerimiz  İle  İlgili Söylediği Özlü Sözler

Mustafa Kemal Atatürk  vatanına ve  milletine çok düşkün bir insandı.  Mustafa Kemal ve ordumuzun başarıları ile bugün bu günlere gelmişizdir. Eğer ki askerimiz olmasaydı bugün bağımsız olmazdık. Mustafa Kemal Atatürk de ordusuna , askerine çok güvenmiş ve  ülkemizi bugünlere getirmiştir. Mustafa Kemal’in bu konu ile ilgili söylediği sözler şunlardır:

‘’ Tarihte bütün bir vatanı, çok üstün düşman kuvvetleri karşısında, son bir avuç toprağına kadar karış karış kahramanca ve namusluca savunmuş ve yine varlığını koruyabilmiş ordular görülmüştür. Türk ordusu o cevherde bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenler, komuta edebilme vasıflarına sahip olabilsinler!’’ Mustafa Kemal Atatürk.

* ‘’ Mazlum milletimizi tarihin en tehlikeli bir zamanında yeniden ışığa ve necata kavuşturan bu muharebede sizin başkumandanınız olmaktan dolayı bir insan kalbi için mukadder olabilecek en derin saadet ve iftiharı duydum. Dünyanın hiçbir tarafında ve ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Hayatınla, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi pâk kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bilirim.’’
* ‘’ Türk milleti ordusunu çok sever; onu, kendi idealinin harisi telâkki eder.’’ Mustafa Kemal Atatürk
* ‘’ Türk milletinin yüce ideallerinin gerçekleşmesi için kahraman asker evlatları hep önde gidecektir.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
* ‘’ Askerlik hayatını öyle bir okul hâline koymalıdır ki, hem vatanı savunabilecek derecede askerlik sanatını öğrensin ve hem de memleketine döndüğü zaman bütün köy için ve köy halkı için ve hayatı için faydalı olabilecek şeyleri öğrensin.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
* ‘’ Ordu, Türk ordusu. İşte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
 *’’ Ordunun esenliğini yürekten düşünen namuslu ve ahlaklı insanlar ikiyüzlülükten uzaktır. Tam ve olgun ahlak sahibi olanlar, çoğu kez, barış ve güvenlikte, dikkat ve ilgiyi kendi üzerlerine çekmekten çok, bunları umursamadan açıkça konuşurlar.’’ Mustafa Kemal Atatürk
‘’  Sizin gibi komutanları, subayları, er ve erbaşları olan bir milletin yabancı eller altında köle olması mümkün değildir.’’ (1921-Ankara) Mustafa Kemal Atatürk)

Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Söylediği Sözler

Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Söylediği Sözler


Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Söylediği Sözler

Ulu Önder Gazi   Mustafa Kemal , milletine, vatanına  aşk ile bağlanmış bir lider ve komutandır. Çünkü o  her zaman ülkesinin birlik, beraberliği ve bütünlüğü için mücadele etmiştir.  Hasta olduğu zamanlarda bile devlet meseleleri ile ilgilenmiş ve  vatanı için her zaman her şeye hazır olmuştur.
Onun milletine ne kadar sevdalı olduğunu şu sözleri ile anlatabiliriz:
* ‘’ Ben,Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum.’’

* ‘’  Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.’’

* ‘’ Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima mesut ve bahtiyarım.’’
* ‘’  Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.’’
* ‘’  Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur’’
* ‘’ Büyük şeyleri büyük milletler yapar.’’
* ‘’ Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir.’’
* ‘’ Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.’’

Tarihin Önemi İle İlgili  Özlü Sözler

Tarihin Önemi İle İlgili Özlü Sözler


Tarihin Önemi İle İlgili  Özlü Sözler

İnsanın kendi geçmişini ve dünyanın geçmişini bilmesi için tarih bilmesi şarttır. Çünkü tarihini bilmeyen bir kimse kendini geliştiremez ve kendine özgü olamaz. Çünkü tarih aynı zamanda kültürdür, gelenektir, geçmişin hazinesidir. Tarihin önemi ile ilgili özlü sözler şunlardır:
* ‘’ Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir.’’ Gazi  Mustafa Kemal Atatürk
* ‘’ Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir.’’ Oscar Wilde.
* ‘’ Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır. ‘’. .F.Calloge.

* ‘’ İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler.’’ Cenap Şehabeddin.
* ‘’ Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.’’ Sallust.
* ‘’ Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir.’’ John Sheran.

* ‘’ Tarih değil, hatalar tekerrür eder. ‘’ 2. Abdulhamit
* ‘’ Tarih, kainatın vicdanıdır.’’  Ömer Hayyam
* ‘’ Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir.’’ Naima.
* ‘’ Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.’’ Voltaire.
* ‘’ Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur.’’ Cevdet Paşa
* ‘’ Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.’’  M. T. Cicero.
* ‘’ Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.’’ Peyami Safa.
* ‘’ Tarihçinin ihtisası olmaz.’’ İlber Ortaylı.
* ‘’ Bir toplum, iyi tarih yazıyorsa rafine bir toplum olur.’’ İlber Ortaylı
* ‘’ Tarih kâğıtla ve sözle olmaz, coğrafyayı bilmek gerekir.’’ İlber Ortaylı
* ‘’ Türkler olmadan bir dünya tarihi yazmak mümkün değildir..’’ İlber Ortaylı

İlber Ortaylı Hakkında Bilgi Veriniz

İlber Ortaylı Hakkında Bilgi Veriniz


İlber Ortaylı Hakkında Bilgi Veriniz

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden biri olan İlber Ortaylı,  21 Mayıs 1947 ylında  Avusturya’da  dünyaya gelmiştir. Kendisi Kırım Tatarı bir ailenin çocuğudur. Annesinin adı Şefika, babasının adı ise Kemal’dir. İlber Ortaylı  iki yaşına geldiği  zaman ailesi ile İstanbul’a taşındı. Daha sonra ise  Ankara’ya taşındılar ve ilkokulu Ankara’da okudu.  Değerli tarihçimiz İstanbul Avusturya Lisesinde  hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı tamamlamış, daha sonra ise  Ankara Atatürk Lisesinde okumutur.

1965 tarihinde Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. İlber  Ortaylı’nın annesi  eğitimli bir kadın olduğu için , İlber Ortaylı ondan çok şey öğrenmiştir. Rusçayı, Rus eedebiyatını ve Rusya tarihini annesi Şefika Hanımdan öğrenmiştir.

- İlber Ortalı 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi ve  Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tarih bölümünü başarı ile bitirmiştir.
- Master çalışmasını  Chicago Üniveristesi’nde Halil İnalcık ile tamamlamıştır.
- 1974 yılında doktor unvanını almış, 1979 yılında da Doçent unvanını almıştır.
- 1989 yılında Profesör olmuştur.
- Çeşitli ülkelerde  misafir profesör olarak  konferanslar ve seminerler vermiştir. ( Viyana, Moskova, Paris, Roma, Oxford,  Sofya vb.)
-  2004 ylında Trt 2 kanalında  ‘’İlber Ortaylı ile’’ adı olan programı sunmuştur. Farklı kanallarda da çeşitli programlar yapmış ve bu programlar  ile halkı tarih konusunda aydınlatmış ve bize doğru bilgiler aktarmıştır.
- 2005 ile 2012 yılları arasında ise Topkapı Sarayı Müzesi’nin başkanlığını yapmıştır.
- Ünlü tarihçi İlber Ortaylı kendi ana dili dışında Almanca, Fransızca,  Rusça , İtalyanca, İngilizce vb. bilmektedir.
- İlber Ortaylı’nın eserleri şunlardır:
- Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler
- Türkiye İdare Tarihi
- Osmanlı Toplumunda Aile
- Üç Kıtada Osmanlılar
-İlber Ortaylı Seyahatnamesi
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk
- Tarihin Gölgesinde
- Gelenekten Geleceğe
-  Tarihin Sınırlarına Yolculuk
- Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı
- Osmanlı Mirası
-  Tarihimiz ve Biz
- İmparatorluğun Son Nefesi
- Yakın Tarihin Gerçekleri …vb eserleri vardır.
 İlber Ortaylı şu anda ise çalışmalarına devam etmekte ve  çeşitli programlarda  tarih hakkında bizi aydınlatmaya devam etmektedir.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Hakkında Maddeler Halinde Bilgi Veriniz.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Hakkında Maddeler Halinde Bilgi Veriniz.


Fatih Sultan Mehmet Dönemi Hakkında Maddeler Halinde Bilgi Veriniz.  

* 2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet ) tarafından 1453 yılında İstanbul fethedilmiştir .
* Sırbistan alınmış , Mora fethedilmiş , Eflak seferi yapılmış , Bosna Hersek , Boğdan, Arnavutluk seferleri yapılmıştır .
* Venedik ile savaş yapıldı .
* İtalya’ya sefer yapıldı .
* Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım alındı .


* Karamanoğulları ile mücadele edildi .
* Akkoyunlular ile Otlukbeli Savaşı yapıldı .


* Kardeş katli uygulamasını yasal hale getirmiştir . Böylece merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır .
*  Yönetimde Kul ( Devşirme ) sistemi uygulandı .  
* Devşirmelerin yetiştirilmesi için Enderun mektebi tam anlamı ile faaliyete  geçmiştir .
*  Divanda kazasker sayısı ikiye ,  vezir sayısı ise dörde çıkarıldı .
* ‘’Avni’’ mahlası ile şiirler yazmıştır .
* Osmanlı Devleti’nin ilk altın parası  basılmıştır .
* Batlamyus  haritasını yeniden tercüme  ettirdi .
* Fatih Sultan Mehmet kendini Roma İmparatoru’nun varisi olarak görmüştür .
* Millet sistemini uyguadı .
* Topkapı Sarayı’nı yaptırmıştır .
* Sahn-ı Seman Medresesi’ni yaptırdı .
* Şehzadelerin sancağa çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir .
*  Fatih Kanunnamesi ile  merkeziyetçi bir  yönetim yapısı oluşturmuştur .
* Divan-ı Hümayun başkanlığı sadrazama bırakıldı .
* Ali Kuşçu ve Belli’niyi İstanbul’a getirti .

Mezopotomya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.

Mezopotomya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.


Mezopotomya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.

Mezopotomya uygarlıkları şunlardır:
- Sümerler
- Akadlar
- Elamlar
- Asurlular
- Babiller
 Bu uygarlıkların insanlık tarihine katkıları şunlar olmuştur:


1) Sümerler:
- Tarihte yazıyı ilk olarak buan devlet Sümerler olmuştur.
-  İlk yazılı kanun  Sümer kralı Urgakina tarafından yapılmıştır .
- Ziggurat denen tapınakları yaptılar .
- Sayıyı bulmuşlardır . Dört işlem yapmışlardır .
- Tıp ve astronomi alanında ileri gtimişlerdir .
- Takvimi bulmuşlardır .
- Çemberin   360 derece olduğunu  bulmuşlardır .
- Tekerleği ilk olarak bir ulaşım aracı olarak kullanan uygarlık da Sümerler olmuştur .
-  Saat, ay, gün, yıl hesaplamaları yapmışlardır .


2) Akadlar:
- Tarihin ilk disiplinli ordusunu  Akadlar kurmuştur .
- Tarihin ilk imparatorluğunu Akadlar kurmuştur .


3) Elamlar :
-  Madencilik, çömlekçilik ve seramikçilik alanında gelişmişlerdir .

4) Asurlular :
-  Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını  Anadolu’ya getirmişlerdir . Kayseri Kültepe’deki tabletlerde bu devlete çok sayıda  yazı vardır .
- Urartular ve Hititleri etkilemişlerdir .
-  Yazının öğrenildiği döneme ise  Asur Ticaret Kolonileri Çağı denilmiştir .
-  Anadolu’da ticaret kolonileri kurdular .
- Karum denen Pazar yerlerini kurdular .
 Ninova’da tarihin bilinen ilk kütüphanesini Asurlular kurmuştur .
5) Babilller ( Amurrular) :
- Kral  Nabukadnazer Dönemi’nde  Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri yapılmıştır.
- Yahudileri Filistin bölgesinden  çıkartmışlardır.
- Kısasa kısas  anlayışı hukuk anlayışlarının temeli olmuştur.

Friglerin,  Lidyalıların, Urartuların, İyonların İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.

Friglerin, Lidyalıların, Urartuların, İyonların İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.


Friglerin,  Lidyalıların, Urartuların, İyonların İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.

1) Friglerin  insanlık tarihine katkıları şunlardır:
- Oyma ve kabartma sanatı gelişmiştir .
-  Fibula denilen  çengelli iğne kullanmışlardır .
- Tarım hayatı gelişmiş, su kanalları açmışlardır .
- Müzik aletleri kullanmışlardır .


- Kanunlar ile tarım korunmuştur .
- Dokumacılık gelişmiş, ‘’ Tapates’’ denilen kilimleri ile ünlü uygarlıktır Frigler

2) Lidyalıların insanlık tarihine katkıları şunlardır:
-  Ticarette çok iyi oldukları için parayı ilk olarak Lidyalılar bulmuştur .
- Efes’ten başlayarak,  Sard’dan geçerek Mezopotomya’dan Ninova’ya kadar  uzanan Kral Yolu’nu oluşturdular .
- 26 harfli Fenike alfabesini  kullandılar .
-  Taş mimarisinde gelişmişler, altın madeni işlemişlerdir .

3) Urartuların  insanlık tarihine katkıları şunlardır:
-  Taş ve  maden işçiliğinde gelişmişlerdir .
- Saray, tapınak ve kaleler yapmışlardır .
- Su kanalları açarak tarım hayatının gelişmesine katkı sağladılar .
- Seramikçilikte gelişmişlerdir .

4) İyonların insanlık tarihine katkıları şunlardır:
* İyonlarda ticaret geliştiği için ,  bilim ve kültür hayatı ön plana çıkmıştır . İyonlarda bilim ve özgür düşünce gelişmiştir .
* Dini mimari gelişmiştir .
* Tales güneeş tutulmasını hesaplamış ,  Anaksimenes fizik  alanında çalışmalarda bulunmuş , Diyojen felsefe alanında çalışmalarda bulunmuş , Hipokrat tıp alanında çalışmalarda bulunmuş , Pisagor matematik alanında çalışmalarda bulunmuş ve böylece bilim ve kültür hayatı gelişmiştir .
- Fenike alfabesini kullanmışlardır .


Islahat Fermanının İlan Edilmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? Yazınız.

Islahat Fermanının İlan Edilmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? Yazınız.

Islahat Fermanının İlan Edilmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? Yazınız. 

Islahat  Fermanının ilan edilme sebepleri şunlardır :
* Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak
* Tanzimat Fermanından  beklenen , istenen sonucun alınamaması
*  Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin iç işlerine  karışmasını önlemek
* Avrupalı devletlerin ıslahatların yapılması için Osmanlı Devleti'ne baskı yapması gibi nedenlerden dolayı Islahat Fermanı 1856 yılında ilan edilmiştir .


Not: Islahat Fermanı daha çok gayrimüslimlerin çıkarına hizmet etmiştir . Islahat fermanı dış baskıların sonucunda ortaya çıkmıştır .

Gayrimüslimlere daha çok  fayda sağladığı için  Müslim ve Gayrimüslim arasında  çatışma ortamının olmasına neden olmuştur . Islahat Fermanı , Paris  Antlaşması'nda yer aldığı için uluslararası bir probleme dönüşmüştür . Islahat Fermanı Osmanlı Devleti'ni dağılmasını önlemek yerine  devletin dağılmasını daha da hızlandırmıştır .  Islahat  Fermanı'nın   etkisi  ile şu sonuçlar ortaya çıkmıştır :
- Yabancılar serbest bir şekilde  şirket , banka vb. kurmuşlardır .
- Azınlıklar Osmanlı Devleti'ne vergi vermemeye başlamışlardır .
-  Müslümanlar Islahat Fermanı'na  tepki göstermişlerdir .
* Yabancı elçiler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine  doğrudan karışmaya başlamışlardır .
Not: Islahat  Fermanının ilan edilmesinin dış nedeni se şudur :  Kırım Savaşı ve  Paris Antlaşmasıdır .

Osmanlı Devleti'ni Bir Arada Tutma Amacını Taşıyan Fikir Akımı Olan Osmanlıcılık Düşüncesi Doğrultusundaki Gelişmeler Nelerdir ?

Osmanlı Devleti'ni Bir Arada Tutma Amacını Taşıyan Fikir Akımı Olan Osmanlıcılık Düşüncesi Doğrultusundaki Gelişmeler Nelerdir ?

Osmanlı Devleti'ni Bir Arada Tutma Amacını Taşıyan Fikir Akımı Olan Osmanlıcılık Düşüncesi Doğrultusundaki Gelişmeler Nelerdir ?

Osmanlı Devleti'ni  parçalanmaktan  kurtarmak amacı ile  19.yy ve 20 yy.larda  değişik düşünce akımları ortaya çıkmıştır . Bu akımlar şunlardır : Osmanlıcılık , İslamcılık , Türkçülük , Turancılık , Batıcılık ve Adem-i Merkeziyetçilik'tir . Osmanlıcılık  akımı doğrultusundaki gelişmeler şunlar olmuştur :


* Tanzimat Fermanı
* Islahat Fermanı
* Birinci Meşrutiyet
* Kanun-i  Esasi
* İkinci Meşrutiyet


Osmanlıcılık :  Tüm Osmanlı vatandaşlarının meşruti rejim içinde siyasi birlik sağlayacağını savunan düşünce akımına Osmanlıcılık denir .

Osmanlıcılık düşünce akımı , Osmanlı Devleti'nin  dağılma döneminde ortaya çıkmış bir düşünce akımıdır .  Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklarda  milliyetçi duyguların  gelişmesi ve azınlıkların  bağımsız olma isteği Osmanlıcılık düşüncesinin  ortaya çıkmasına neden olmuştur . Osmanlıcılık akımının temeli 2. Mahmut dönemine uzanır .  Bu akımın en önemli temsilcisi ise  vatan şairimiz ve hürriyet şairimiz olan Namık Kemal'dir . Bu akımın diğer  önemli temsilcileri ise  Ziya Paşa ve Mithat Paşa'dır . Osmanlıcılık akımının içinde yer alanlarda tam bir düşünce birliği yoktu . Dış politikada devletin bağımsız olmasını, içte  ise  mutlakiyetin sınırlandırılmasını savunmuşlardır.   Balkan Savaşları sonucunda  azınlıklar  bağımsızlığını ilan edince bu düşünce akımı da başarısız olmuştur.

19. yüzyılda  Osmanlı Devletinde Yaşanan Demokratik Gelişmelerin Neler Olduğunu Araştırınız .

19. yüzyılda Osmanlı Devletinde Yaşanan Demokratik Gelişmelerin Neler Olduğunu Araştırınız .


19. yüzyılda  Osmanlı Devletinde Yaşanan Demokratik Gelişmelerin Neler Olduğunu Araştırınız .

19.yy'da  Osmanlı Devleti'nde yaşanan demokratik gelişmeler şunlardır :
 Osmanlı Devleti demokratikleşme hareketlerinin basamakları şu şekildedir :
* Sened-i İttifak'ın  İmzalanması: ( 1808)
* Tanzimat Fermanı'nın  ilanı : ( 1839)
* Islahat Fermanı'nın ilanı ( 1856 )
* Kanunuesasi'nin ilanı ( 1876 )
* 2. Meşrutiyet'in ilanı ( 1908 )

Not: Osmanlı Devleti 19.yy'da  hukuk alanında yaptığı reformlar  ile  demokratik alanda önemli adımlar atmıştır.  Osmanlı Devleti'ndeki demokratileşme hareketlerinin nedenleri ise şunlardır:

* Fransız İhtilali'nin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmak istenmesi
* Ülkede çıkan milliyetçilik akımlarını zayıflatmak
* Ülkede yurttaşlık  kültürünü geliştirmek
* Osmanlı tebaasında milli duyguların gelişimini önlemek
* Uluslararası  ilişkilerde diplomatik destek  kazanmak
* Osmanlı Devleti içinde yaşayan halkın , kendisini Osmanlı gibi hissetmesini sağlayabilmek ve böylece Osmanlıcılık kültürünü yerleştirmek
* Yabancı devletlerin azınlık haklarını gerekçe gösterek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek
* Devletin çok uluslu yapısını korumak
* Halkın devlete olan  bağlılığını artırmak
* Osmanlı Devleti'nin dağılmasını  engellemek
* Ülkede birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayarak devletin uzun ömürlü olmasını sağlamak.

 IV. Murat Dönemi Islahatları Hakkında Bilgi Veriniz.

IV. Murat Dönemi Islahatları Hakkında Bilgi Veriniz.


 IV. Murat Dönemi Islahatları Hakkında Bilgi Veriniz.

* Dördüncü Murat'ın babası 1. Ahmet'tir .
*  4. Murat Osmanlı padişahlarının 17. ve islam halifelerinin 82.'sidir .
* 4. Murat'ın annesinin adı  Mahpeyker Kösem Sultan'dır .
* 4. Murat saltanatının ilk senelerinde  annesi olan Kösem Sultan'ın etkisi altında kalmış olan bir padişahtır .

*2. Osman'ın tahttan  indirilmesini gerekçe  göstererek ayaklanan  Erzurum  Valisi Abaza Mehmet Paşa'nın çıkardığı ayaklanmayı 4. Murat bastırmıştır.

* 4. Murat şiddet ve baskı yolunu kullanmıştır . Böylece halkı sindirmiş ve  güvenliği sağlamıştır .
* Alkol ve tütün yasağı  getirtmiştir .
* Kahvehaneleri kapatmıştır .
* Sokağa çıkma yasağını uygulamıştır .
*Nefi hicivci bir şairdir . 4. Murat da hicivleri ile ünlü olan Nefi'yi boğdurmuştur .
* Rüşvet ve torpili  yasaklamıştır .
* Haksız kazanç elde edilen kişilerin malları müsadere edilmiştir .
* 4. Murat döneminde Katip Çelebi ve Koçi Bey , ülkenin genel durumu hakkında  raporlar hazırlamıştır .
*  4. Murat döneminin önemli bilim insanları şunlardır :  Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Hazerfan Ahmet Çelebi, Lagari Hasan , Naima ve Nefi'dir.
* 4. Murat  yöneticilerin , halk üzerinde  baskı kurmasını  önlemek için , Adaletnameler  yayımlamıştır .
* 4. Murat döneminin önemli ıslahatçıları ise  Kemankeş Mustafa Paşa ve Kuyucu Murat Paşa'dır .

Köprülü Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi Veriniz .

Köprülü Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi Veriniz .


Köprülü Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi Veriniz .

* Tarhuncu  Ahmet Paşa öldürüldükten sonra yeteneksiz  kişiler sadrazam olmaya başlamıştı. Bu durumda da devlet daha da zor duruma düşmüş ve  ve bunun üzerine  Valide Turhan Sultan , Köprülü Mehmet Paşa'ya  sadrazamlık  görevi teklif etmişti . Köprülü Mehmet Paşa ise  Valide Turhan Sultan'a bazı şartlar ileri sürmüş ve bu koşullar  yerine getirildiği zaman sadrazamlığı kabul edeceğini söylemiştir . Valide Turhan Sultan da bu şartları kabul etmiştir.
 Böylece  şart koşarak sadrazam olan  ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa olmuştur .


Köprülü Mehmet Paşa'nın  şartları şunlardır :
* Sarayda   üzerine  vazife olmayan kişiler  devlet işlerine karışmayacaktır.
* Köprülü Mehmet Paşa'nın  sunacağı teklifler kabul edilecektir.


* Sadrazam hakkında bir şikayet olduğu zaman  önce  sadrazam dinlenecek, daha sonra karara varılacak ve  böylece yargısız infaz yapılmayacaktı .
* Devlet görevine istediği kimseleri atayabilecek ve  saray bu atamalara  müdahale etmeyecekti .


Bu şartlar  sayesinde  Köprülü Mehmet Paşa istediği ortamı hazırlamıştır  ve şunlar yapılmıştır :
-  İlmiye sınıfını  düzene sokulmaya çalışılmış ve ulemaya nasihatlerde bulunmuştur .
-  Savaştan kaçan yeniçerilerin tekrardan disiplin edilmesi için onlara ceza verilmiştir .
- Devletten haksız yere alınan paralar kesilmiştir .
- Devlet kadrolarına işi bilen kişiler alınmıştır . İşin ehli olmayan kişiler devlet kadrolarına alınmamıştır .
- Erdel ve  Abaza Hasan Paşa  İsyanları bastırılmıştır .
- Çanakkale Boğazındaki Venedik ablukasına son verilmiştir.
- Venedikliler tarafından işgal edilen  İmroz ve Limni geri alınmıştır .
- Devletin gelir ve giderleri  dengelenmiş ve böylece maliye düzenlenmiştir .


Rusların Orta Asya'da Asimilasyon Politikasını Hayata Geçirmek İçin Türklere Yaptığı Eziyetler Nelerdir ? Yazınız .

Rusların Orta Asya'da Asimilasyon Politikasını Hayata Geçirmek İçin Türklere Yaptığı Eziyetler Nelerdir ? Yazınız .


Rusların Orta Asya'da Asimilasyon Politikasını Hayata Geçirmek İçin Türklere Yaptığı Eziyetler Nelerdir ? Yazınız .

20. yüzyılın başından itibaren  Çarlık yönetimi baskılarına daha fazla katlanamayan   Türkler ve diğer milletler 1905 yılında Rusya'ya karşı ayaklanmıştır . İsmail Gaspıralı ve  Yusuf Akçura öncülüğünde , 1905 yılında ''Rusya  Müslümanları  Birinci Kongresi'' yapılmıştır . Bu çalışmalarda  Zeki Velidi Togan'ın da büyük emekleri olmuştur . Türkler 1916 yılında  '' Milli İstiklal Ayaklanması'' çıkarmıştır . Bu olaylardan  rahatsız olan Rusya  1920 yılından itibaren  Türk Devletlerine daha çok baskı yapmaya başlamış  ve bu devletlere tek tek son vermiştir .

Rusya'yanın  asimilasyon politikasını hayata geçirmek için yaptığı eziyetler ise şunlardır:
* Bölgedeki Türkler  zorla Hristiyan yapılmaya çalışılmıştır.
* Mescitler ve camiler hiç acımadan yıkılmış,  yıkılan yerler ise devletleştirilmiştir.

* Bölgede Rus okulları açılmış fakat Türkler bu okula ilgi göstermemiştir.
* Türkler arasında birlik ve beraberliği bozmak için  değişik lehçelerin kullanılması yaygınlaştırılmıştır.
* Rus kitaplarında ve haritalarında  ''Türkistan'' adı silinmiştir. Türkistan adının da kullanılması yasaklanmıştır.
* Tarih kitaplarında  Türklerin  milli ruhunu konu edinen  eserlere hiç yer verilmemiş, Türklere geçmişi unutturulmaya çalışılmıştır .
* Din adamı yetiştiren medreseler kapatılmış, din adamları  ise sürgüne yollanmıştır. Türklerin ana dillerini unutturmak için  Rus  Kiril harfleri ve  karışık Latin harf sistemi uygulanmış ve Türklerin ana dillerini unutmalarını sağlamışlardır.
* Binlerce , yüz binlerce Türk çeşitli bahanaler ile işçi olarak Rusya'dan uzak yerlere gönderilmiştir.

Celali İsyanlarının( Anadolu İsyanı )  Neden Ve Sonuçlarını Yazınız .

Celali İsyanlarının( Anadolu İsyanı ) Neden Ve Sonuçlarını Yazınız .


Celali İsyanlarının( Anadolu İsyanı )  Neden Ve Sonuçlarını Yazınız .

* Celali ( Anadolu) İsyanları , Yavuz Sultan Selim  Dönemi'nde Tokat civarında , Bozoklu Celal adında bir sipahinin çıkardığı ve daha sonra Duraklama Dönemi'nde Anadolu'da çıkan isyanların genel adı haline gelmiş isyanlardır .
Celali İsyanlarının çıkma sebepleri şunlardır:
- Merkezi otoritenin bozulması
- Ekonomik durumun bozulması
- Tımar sisteminin bozulması

- Halktan alınan vergilerin artırılması . Avusturya ve İran ile  yapılan savaşların  kazanılması için aşırı harcama yapılmış , devlet bu harcamaları  karşılamak için tebaadan  ağır vergiler almaya başlamıştır.

- Devlet adamlarının yetersiz kalması
- Savaşların kazanılamaması  sonucunda savaştan kaçan askerlerin  Anadolu'da eşkiyalık yapmaya başlaması
- Taşrada  görev yapan  yöneticilerin, askerlerin ve kadıların  halka olumsuz davranışlarda bulunmaları.
Celali İsyanlarının sonuçları şunlar olmuştur:
*  Anadolu'da güven ve huzur ortamı bozulmuş bunun sonucunda da köyden kente göçler yaşanmıştır .
*  Osmanlı Devleti, İran ve Avusturya ile  yaptığı  savaşlarda zor duruma düşmüştür .
* Anadolu'da  can ve mal güvenliği kalmamış , bundan dolayı da  halkın devlete olan güveni  azalmıştır .
* Anadolu'da ekonomik hayat  durgunlaşmış , üretim azalmış ve  vergiler toplanamadığı için devletin gelirleri azalmaya başlamıştır .
Not: Başlıca Celali isyanları şunlardır:
- Kalenderoğlu
- Tavil Ahmet
- Deli Hasan
- Karayazıcı
- Canbolatoğlu
- Katırcıoğlu
- Abaza Mehmet Paşa
- Gürcü Nebi


Top