Atatürk'ün Milliyetçilik İle İlgili Sözlerini Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Milliyetçilik İle İlgili Sözlerini Yazınız .

    0


Atatürk'ün Milliyetçilik İle İlgili Sözlerini Yazınız .

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletini '' Milletler  topluluğu içinde , Türkiye Cumhuriyeti'ni  kuran  Türkiye halkına  Türk  milleti denir'' şeklinde tanımlamıştır .  Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur . Barışçıl ve insancıl bir milliyetçilik güdülür . Bağımsızlıkçıdır . Dünyadaki tüm milletlerin haklarına saygı gösterilir .
Atatürk'ün milliyetçilik ile ilgili sözleri şunlardır :
* '' Anasının ve babasının  asilliği ile iftihar eden Teodoz, İtalya Yarımadası'na, inmek isteyen  Türk Atilla'ya barış görüşmesinden önce sormuş: '' Siz  hangi asil  ailedensiniz?'' Atilla da ona lu cevabı vermiştir: '' Ben asil  bir milletin  evladıyım!'' İşte benim cevabım da size budur!'' demiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk

* '' Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde, bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususî seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmaktır.''
1930

*  ''Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.''
1930.
* '' Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.''
1921.
* ''  Ne mutlu Türküm diyene!''
1933.
* ''  Yurt toprağı! Sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen, seni seven Türk milletinin mezarı değilsin. Türk milleti için yaratıcılığını göster.''
* ''  Türk milleti, millî hissi; dinî hisle değil, fakat insanî hisle yanyana düşünmekten zevk alır. Vicdanında millî hissin yanında, insanî hissin şerefli yerini daima muhafaza etmekle övünür. Çünkü Türk milleti bilir ki, bugün medeniyetin yolunda bağımsız ve fakat kendileriyle paralel yürüdüğü umum medenî milletlerle karşılıklı insanî ve medenî münasebet, elbette gelişmemize devam için lâzımdır ve yine malûmdur ki; Türk milleti, her medenî millet gibi, mazinin bütün devirlerinde keşifleriyle, yeni buluşlariyle medeniyet âlemine hizmet etmiş insanların, milletlerin kıymetini takdir ve hâtıralarını hürmetle muhafaza eder. Türk milleti, insaniyet âleminin samimî bir alisedir.''
1930
* '' Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.''
1920
* '' Milletin varlığını devam ettirmek için fertleri arasında düşündüğü müşterek bağ, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani millet, dinî ve mezhebî bağlar yerine Türk milliyeti bağı ile fertlerini toplamıştır.''
 1925
* '' Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Halbuki asırların yarattığı millî bir ruha, kuvvetli ve daimi bir millî iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz.''
* ''  Milletin toplumsal düzen ve sükûnu, hal ve istikbalde refahı, saadeti, selâmeti ve masumiyeti, medeniyette ilerleme ve yükselmesi için insanlardan, her hususta alâka, gayret, nefsin feragatini ve icabettiği zaman seve seve nefsinin fedasını talep eden, millî ahlâktır. Mükemmel bir millette, millî ahlâkiyet icapları, o millet fertleri tarafından âdeta muhakeme edilmeksizin vicdanî, hissî bir şevkle yapılır. En büyük millî heyecan işte budur.Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir; bilhassa dikkatinizi çekerim. Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka itimada da lâyık değildir.''
* ''  Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.''
1924
* '' Gerektiği zaman vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük istikbale lâyık ve namzet olan bir millettir.''
1927

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.