Atatürk'ün Devletçilik İlkesi İle İlgili Sözlerini Yazınız .


Atatürk'ün  Devletçilik İlkesi İle İlgili Sözlerini Yazınız .

Türkiye'de 1930 tarihinden itibaren Devletçilik ilkesi uygulanmaya başlamıştır . Devlet vatan  denilen  coğrafyada hayatını sürdüren  milletler topluluğunun  oluşturduğu kurumsal varlıktır . Devletçilik ilkesinin amacı şudur :  Türk Milletinin refah seviyesini  yükseltmektir .
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Devletçilik ilkesi ile ilgili sözleri şunlardır:
*'' Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin hususî teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve bir çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleketin iktisadiyatını devletin eline almak''.
* '' Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir.''

* '' Şimdi arkadaşlar, ekonomik hayatımızı gözden geçireceğim. Derhal bildirmeliyim ki ben ekonomik hayat denince, ziraat, sanayi faaliyetlerini ve bütün nafia (bayındırlık) işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir kül (bütün) sayarım. Bu vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete müstakil (bağımsız) hüviyet ve kıymet veren siyasî varlık makinesin de, devlet, fikir ve ekonomik hayat mekanizmaları, birbirine tâbidirler.

O kadar ki cihazlar birbirine uyarak aynı âhenkte çalıştırılmazsa, hükûmet makinesinin motris (önde gelen sürükleyici) kuvvet israf edilmiş olur; ondan beklenen tam verim elde edilemez. Onun içindir ki, bir milletin kültür seviyesi üç sahada, devlet fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarılar neticelerinin hâsılası ile ölçülür''
*  ''Gelecek yıllar içinde Hazine’nin kudretini muhafaza etmek, sizin en mühim işiniz olacaktır. Millî paramızın fiilen müstekar olan kıymeti, muhafaza olunacaktır''.
* '' Cumhuriyetimiz henüz çok  gençtir. Maziden  kendine miras kalan  bütün hayati işler, zamanın mecburiyetlerini tatmin edecek  derecede değildir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de  fertlerin  teşebbüslerinin neticesini beklemek doğru olamaz. Mühim ve  büyük işleri,  ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve  yürütülmesini  düzenlemekle görevli lan hükumetin mümkün olduğu kadar  üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. Diğer bazı devletlerin  ikinci derecede  görebileceği ve fertlerin  teşebbüslerine bırakılmasında beis olmayan  işlerden birçoğu, bizim için hayatidir ve  birinci dereceden  mühim devlet  vazifeleri arasında sayılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare edenlerin, demokrasi esasından  ayrılmakla beraber devletçilik  prensibine uygun yürümeleri, bugün  içinde bulunduğumuz hallere, şartlara ve mecburiyetlere uygun olur.''
*   '' Prensip olarak, devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için umumî şartları göz önünde bulundurmalıdır. Bir de, ferdin şahsî faaliyeti, iktisadî terakkinin esas menbaı olarak kalmalıdır. Fertlerin inkişafına mâni olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi, bilhassa iktisadî sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mâni vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin mühim esasıdır.''


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top