Türk İslam Tarihinin Önemli Bilim Adamları İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türk İslam Tarihinin Önemli Bilim Adamları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Türk İslam Tarihinin Önemli Bilim Adamları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Tıp, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Ayrıca tarihin ilk mide ameliyatını da yapan kişidir. En önemli eseri  Kitab-ı Tıp Ve Şifa'dır. Ruh hastalıklarının tedavisinde müziği kullanmıştır.  Avrupa'da Avicenna olarak bilinen Türk İslam bilgini kimdir?
..................................
2) Gazali hakkında kısaca bilgi veriniz.
.......................................
3) Artuklular zamanında yaşamış önemli Türk İslam bilginidir.Denge, konrtrol ve haberleşme bilimi olan  Sibernetik'in kurucusu olarak bilinir. Bu kişi kimdir?
.....................................
4)  Farabi hakkında kısaca ana hatlarıya bilgi veriniz.
...................................
5) Karahanlılar döneminde yaşamıştır. Kendisi haritacı ve dil bilimcidir. Türkçenin Arapça'dan üstün olduğunu göstermek amacı ile yazdığı eseri vardır.Ansiklopedik bir  sözlüktür.   Türkçe kelimelerin Arapça karşılıkları bulunur eserde.  Bu eserde Alper Tunga Destanından da bahsedilmiştir. Sagu, ağıt,  destan, koşuk, sav  gibi Türkçe  metinlerden de söz edilmiştir. Bu eserin adı Divan-ı Lügati't Türk'tür. Bu kişi kimdir yazınız.
.................................
6) Matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. El Asarül Bakiye adlı eseri vardır. Gazneliler döneminde bilimsel çalışmalar yapmıştır. Güneş sistemi üzerine de çalışmalar yapan bilim insanı kimdir? Yazınız.
....................................
7. Matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Edebiyat alanında ise rubaileri ile ünlüdür.Büyük Selçuklu Devleti döneminde Takvim-i  Celali'yi hazırlayan komisyonun  içinde yer alan bilim insanı  kimdir?
......................................
8) En önemli eseri Şehname'dir. Bu eserini Gazneli Devleti'nin hükümdarlarından Gazneli Mahmut'a sunmuştur. Bu kişi kimdir?
.................................
9) Timur Devleti zamanında yaşamış olan bı kişinin en önemli eseri Muhakematül Lügateyn'dir. Bu eserle Türkçenin  Farsça'dan daha üstün olduğunu anlatmak istemiştir. Bu bilgin kimdir?
................................
10) Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Uygur alfabesi ile yazılmıştır Bu eser Emir-i Dad Muhammet'e sunulmuştur. Bu eser öğretici bir ahlak kitabı özelliği taşır. Bu eserin adını yazınız.
.......................................

11)   Hoca Ahmey Yesevi tarafından yazılmıştır. Allah sevgisini ifade eden şiirler vardır eserde. İslam dininin esasları Türkçe olarak analtılmıştır. İslamın Türkler arasında yayılmasında etkili olan bu eserin adını yazınız.
...............................

12) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Eserin anlamı Mutluluğa  Ulaştıran Bilgi demektir. Türk İslam edebiyatının ilk eseri olması bakımından önemli bir yere sahiptir. Uygur alfabesi ile yazılmış olup  Siyasetname özelliği gösteren bir eserdir. Bu eser Karahanlı hükümdarı olan Uluğ Buğra Kara Han'a sunulmuştur. Bu eserin adını yazınız.
...........................................
13) Yıldızların Fihristi, Uluğ Bey Zici gibi  eseri ile ünlü olan bilgin kimdir?
..........................................
14)  Matematik alanında çlışmalarda bulunmuştur. Sfır rakamını bulmuş olan bu bilgin  Cebir matematiğinin kurucusu olarak kabul edilir. En önemli eseri Mukabele, Kütabü'l Cebir, Zic'ü Harezmi'dir. Bu bilim insanının adını yazınız.
....................................
15)  Maddenin en küçük yapı taşının  bulunduğunu ifade etmiştir. Kimya dalında çalışmalarda bulunmuştur. Bu bilim insanı kimdir?
..............................................
16) Caca Bey hakkında kısa bir bilgi veriniz.
..............................
17) Gazneli Devleti döneminde yaşamıştır. Tarihçi bir bilim insanıdır. En önemli eseri Tarih-i Yemin'dir Bu bilim insanın adını yazınız.

............................................
18)  Selçuklularzamanında yaşamıştır. Kendisi seyyahtır. En önemli eseri Büyük Dünya Seyahatnamesi olan bilim insanı kimdir?
...............................
19) Selçuklu zamanında yaşamış olan tarihçidir. Birinci Alaeddin Keykubat Dönemi2ni içine  alan Türkiye Selçuklu Tarihi adında eseri olan bilim insanı kimdir?
.....................................
20) Ata Melik Cüveyni kimdir ?
................................
21) Muhiddini Arabi hakkında bilgi veriniz.
....................................
22) Hadis bilginidir. Buharalıdır. En önemli eseri Tarihe'l Kebir olan bilim insanı kimdir?
...............................
23) Ebu Hanefi kimdir?
.............................
24) Harzemşahlar döneminde yaşamıştır. En önemli eseri Mukaddimetü'l Edeb'tir. Bu eser Türk dili üzerine yazılmış bir eserdir. Bunu yazan kişi kimdir?
......................................

Cevaplar:
1. İbni Sina     2. Gazali  İslam felsefesi üzerine çalışmış bir Türk İslam bilginidir. İnsan aklının herşeyi algılayabilecek bir güce sahip olmadığını savunmuştur. En önemli eserleri: İhya-yı Umumiddin ve Tehafüt-ü Felsefe.     3.  Cezeri     4. Felsefe, matematik ve müzik alanında çalışmalar yapmıştır. Aristo felsefesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Kendisine  bundan ötürü Muallim-i Sani ( İkinci öğretmen) denilmiştir. Avrupa'da Alberuni ( Aliboron) olarak tanınmıştır. Tarihte ilk olarak Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atmıştır.  En önemli eserleri: Medinet'ül Fadıla , Ihsayı Ulum , Kitabül Musiki. Türk tarihinde de pozitif bilimlerin kurucusu olarak kabul edilir.     5. Kaşgarlı Mahmut     6. Biruni     7. Ömer Hayyam     8. Firdevsi     9. Ali Şir Nevai      10 . Atabetü'l Hakayık     11. Divan-ı Hikmet     12. Kutadgu Bilig.     13. Uluğ Bey     14. Harezmi     15. Cabir Bin Hayyam    16. Matematik ve astronomi alanında çalışmalarda bulunmuştur. Anadolu Selçuklu zamanında  Caca Bey Rasathanesi'ni kurmuştur.     17. Utbi     18. İbi Batuta     19. İbni Bibi     20. Orhun Yazıtlarının varlığından ilk olarak haberdar olan kişidir. Tarih-i Cihan-guşa adlı eseri ünlü olan Moğol İlhanlı devlet adamı ve tarihçisidir.     21) Ekberilik adlı  tasavvuf akımının öncüsüdür. Endülüs doğumludur.  Alaeddin Keykubat tarafından himaye edilmiştir.  En önemli eseri  Füsusu'l Hikem'dir. Vahdet-i Vücuf felsefesini benimsemiştir. Kendisi aynı zamanda Şeyh-i Ekber unvanına sahiptir.      22. Buhari  .    23) Hanefi mezhebinin kurucusudur. Tasavvuf ile ilgilenmiştir.   Büyük Selçuklu Hükümarı Melikşah kendisi için   türbe yaptırmıştır. 24. Mahmut Zemahşeri.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.