2. Mahmut Dönemi Yenilikleri Hakkında Bilgi Veriniz .

2. Mahmut Dönemi Yenilikleri Hakkında Bilgi Veriniz .

2. Mahmut Osmanlı Devleti'nin en reformcu hükümdarı olarak bilinir .
1) Askeri Alandaki Yenilikler :
* Darı Şura-yı Askeri kurulmuştur . Bu kurumun kurulma amacı ise Batılı tarzdaki askeri sistemler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu Osmanlı'da uygulamaya çalışmaktır .
* Taşrada askerlik çağına gelmiş delikanlıların  askerlik hizmetini yapabilmeleri için  Redif Teşkilatı kurulmuştur .
* Batılı tarzda Sekban-ı Cedit ve Eşkinci Ocağı kurulmuştur fakat Yeniçeri Ocağı'nın çıkardığı isyanlar sonucunda ise kapanmıştır .
* Yeniçeri Ocağı Vakayı Hayriye olayı ile kaldırılmıştır . Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ükede yenilik hareketlerinin hız kazanmasını sağlamıştır .
* Taşrada modern anlamda asker yetiştirilmesi için  Müşirlik kurulmuştur .
* Yeniçeri Ocağı kaldırılınca yerine ise Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında bir ordu kurulmuştur .

2) İdari Alandaki  Yenilikler :
*  Divanıhümayun kaldırıldı . Yerine Heyet-i Vükela denen Bakanlar Kurulu kuruldu .  Bakanlıklara Nezaret, Bakanlara ise Nazır denmiştir .

* Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayii çıkartılmıştır . Bu gazete haftalık çıkartılmıştır. Gazete Türkçe ve Fransızca yayımlanmıştır .
* Haberleşmenin hız kazanması için Posta Teşkilatı kuruldu .
* Müsadere sistemi kaldırıldı . Böylece kişinin malına devletçe el konulması ortadan kaldırılmış oldu .
 * Ayanlık kaldırıldı .
* Ayanlar ile Sened-i İttifak  imzalandı .
* Karantina sistemi uygulandı .
* Hükümdar yurt içi seyahatine çıkmıştır .
* Pasaport uygulması başlatılmıştır .
* Polis teşkilatı kurulmuştur .
*Tımar sistemi kaldırılmıştır .
* Mürur Tezkeresi  hazırlanmıştır . Bu tezkere ile  yurt içi gezilerin  devlet kontrolü atında olması sağlanmıştır .
* Memurlar maaşa bağlanmıştır .
* Dar-ı Şura-yı Bab- ı Ali kuruldu .
* Memurlara ceket, pantolan ve fes giyme zorunluluğu getirilmiştir .
* Devlet dairesilerine hükümdarın portresi asıldı .
* İlk nüfus sayımı yapılmıştır. Asker kaynaklarını bilmek için yalnızca erkek nüfus sayımı yapılmıştır .
* Yapılan yenilikler ile ilgili  Kanun ve yönetmelik hazırlamak için  Meclis-i Vala-yı Ahkam- Adliyye  kurulmuştur.
* Yönetimi kolaylaştırmak için muhtarlık teşkilatı kuruldu .
3) Eğitim Ve Kültür Alanındaki Yenilikler:
* Yurt dışındaki gelişmeleri daha yakından takip etmek için  Avrupa'ya öğrenci gönderilmiştir.
*  Mehter takımı kapatılmış, Muzıka-yı Hümayun  açılmıştır.
* Tercüme Odası açılmıştır.
* Devlet memurlarının yetiştirilmesi için  Mekteb-i Maarif-i Adliyye açılmıştır.
* Mekteb-i Fünun-u Harbiye açılmıştır.
* Rüşdiye Mektepleri açılmıştır.
* İlkokul zorunlu hale getirilmiştir.
* Polis okulu açılmıştır.
* Tıphane-i Amiye Cerrahhane-i Mamure açılmıştır.
* Beşiktaş Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniyesi kurulmuştur.
* Müslümanlar ve Gayrimüslimler aynı mahallede oturmaya başlamıştır.
* Bektaşilerin tarikat  faaliyetleri sınırlandırılmıştır.
* 2. Mahmut , Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiş ve bu sarayı  Batılı tarzdaki  sandalye ve koltuklar ile donatmıştır.
4) Ekonomi Alanıdaki Yenilikler:
*  Ordunun fes gereksinimini karşılayabilmek için   feshane kurulmuştur.
*  Bakırköy'de  kumaş fabrikası açılmıştır.
* Cephana fabrikası açılmıştır.
* İane-i Cihadiye vergisi çıkarılmıştır.
* Esnafların devlet  ile olan ilişkilerin düzenlemek amacı ile  İhtisap Ağalığı kurulmuştur.
* Tekelci ( Yedivahit) uygulaması  sonlandırılmıştır.

* Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi yapılmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)