2. Mahmut Yenilikleri Madde Halinde Kısaca - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

2. Mahmut Yenilikleri Madde Halinde Kısaca

    2

2. Mahmut Yenilikleri Madde Halinde Kısaca

 Osmanlı Devleti'nin en reformcu hükümdarlarından biri olan  2. Mahmut'un yaptığı yenilikler şunlardır:
1. Askeri Alandaki Gelişmeler
*  Batı'nın askeri sistemlerini incelemek amacıyla  Darı Şura-yı  Askeri kurulmuştur.
*  Batılı tarzda olan Eşkinci ve Sekban-ı Cedit Ocakları kuruldu. Yeniçerilerin isyanı üzerine daha sonra kapatıldı.
*  Taşrada askerlik yaşına gelmiş olan  gençlerin askerlik hizmetini yapmaları için Redif Teşkilatı kuruldu.
* Taşrada çağdaş anlamda asker yetiştirilmesi için Müşirlik kuruldu.
* Vakayı Hayriye ( Hayırlı Olay) ile Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve böylece yeniliklerin önündeki engel de kaldırılmış oldu.
* Yeniçeri Ocağının yerine  Asakiri  Mansure-i Muhammediye  ordusu kuruldu.
2. İdari Alanda Yapılan Yenilikler

* Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Yerine  Heyeti Vükela denen Bakanlar Kurulu  kuruldu.
* İlk resmi gazete olan Takvim-i Vekayii çıkarılmıştır.
* Ayanlar ile Senedi İttifak imzalandı.
* Polis Teşkilatı kuruldu.
* Haberleşmenin hızlanması için Posta Teşkilatı kuruldu.
* Ayanlık kaldırıldı.

*  Dar-ı Şura-yı Bab-ı  Ali kuruldu.
* Karantina sistemi uygulandı.
* Sadece erkeklerin sayımı yapılarak ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi.
* Muhtarlık Teşkilatı kuruldu.
* Pasaport uygulaması başlatıldı.
* Memurlar maaşa bağlandı ve memurlara fes, ceket, pantolon giyme zorunluluğu getirildi.
* Yurt içi gezilerin devlet kontrolünde yapılması için Mürur  Tezkeresi hazırlanmıştır.
* Devlet dairelerine hükümdar portesi asılmıştır.
* Tımar sistemi kaldırıldı.
* Hükümdar yurt içi seyaha Yaoılan yenilikler ile ilgili Kanun ve yönetmelik hazırlamak la görevlendirilmek için Mesli-i Vala-yı  Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.
3. Eğitim Ve Kültür Alanındaki Yenilikler
* Avrupa'ya öğrenci gönderildi.
* Mehter takımı kapatıldı yerine Mızıka-yı Hümayun açıldı.
* Tercüme Odası açıldı.
* Mekteb-i Maarif-i Adliyye açıldı. Bu kurumun açılma sebebi devlet memurlarının yetiştirlmesi içindir.
* Bektaşilerin tarikat etkinliklerine sınırlandırıldı.
* Gayrimüslümler ve Müslümanlar aynı mahallede oturmaya başladı.
* İlkokula eşdeğer olan Rüşdiye Okulları açıldı.
* ya da Mektepleri
* İlkokul zorunlu hale getirilmiştir fakat bu sadece İstanbul ile sınırlı tutuldu.
* Polis okulu açıldı.
* Tıphane-i Amiye Cerrahhane-i Mamure açıldı.
* Beşiktaş Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniyesi kuruldu.
* 2.Mahmut Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiş ve buraya Batılı tarzda koltuk ve sandalyeler getirtmiştir.
4. Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler
*Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi yapıldı.
* Cephane Fabrikası açıldı.
* Ordunun fes gereksiniminin karşılanması için Feshane kuruldu.
* Redif askerlerinin giderlerinin karşılanması için İane-i Cihadiye verdisi  çıkarıldı.
* Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun giderlerini karşılamak için de  İhtisap Rüsumu vergisi çıkarılmıştır.
* Esnafın devletle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla İhtisap Ağalığı kuruldu.
* Ürün fiyatlarının  devletçe belirlenmesi işlemi sonlandırılarak Narh uygulamasına son verilmiş, böylece  serbest piyasa koşullarının oluşmasına zemin hazırlanmıştır.
* Bakırköyde kumaş fabrikası açıldı.
* Tekel uygulaması kaldırıldı.
* Yerli malı kullanım özendirildi.


2 yorum:
Write yorum
  1. çok teşekkürler emeğinize sağlık.proje ödevim için bu site çok yardımcı oldu .inşallah iyi bir not alırım :):)

    YanıtlaSil

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.