İlk Çağ Uygarlıklarının Bilim Ve Teknolojiye Katkıları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İlk Çağ Uygarlıklarının Bilim Ve Teknolojiye Katkıları

    2

İlk Çağ Uygarlıklarının Bilim Ve Teknolojiye Katkıları

 İlk Çağ uygarlıklarının bilim ve teknolojiye büyük katkısı olmuştur.
A) Hititler: Anadolu'da bilinen ilk yazıyı kullanan uygarlık Hititler olmuştur .
* Yazıyı Asululardan öğrenen Hititler  Çivi ve Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
*  Tarih yazıcılığına büyük önem vermişler , tarihi olayları zamanlarına uygun şekilde sebep ve sonuç ilişkisini dikkate almadan Anal denen yıllıklara kaydetmiş bu da objektif tarih yazıcılığının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır .
* tapınak , saray yapımında , kabartma ve heykelcilikte gelişmişlerdir . Güneş Kursu Hititlerin sembolüdür . İvriz Kabartmaları ve Yazılıkaya Kabartmaları bu uygarlığa ait önemli eserlerdir .
* Tımar sistemini uygulayan ilk toplum olması bakımından da önemlidir .
* Bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması da Mısır Firavunu 2. Ramses ve Hitit Kralı 3. Hattuşili arasında yapılmıştır .

B)  Frigyalılar:
* Frigyalılarda kabartma ve oyma sanatı gelişmiştir .
* Dokumacılıkta ilerlemişler Tapates denilen kilimleri ile ünlenmişlerdir .
* Müzik aletleri kullanmışlar, Panflüt Friglere aittir .

C) Lidyalılar:
*  Parayı bulan ilk uygarlıktır .
* Kral Yolu'nu oluşturmuşlardır .
* 26 harfli Fenike alfabesini kullanmışlardır .
* Taş mimarisinde gelişmiş bir uygarlıktır .
* Altın madenini işlemişlerdir .
* Serbest Pazar ticareti kurmuşlar ve ticarette çok iyi gelişmişlerdir .

D) Urartular:
* Taş ve maden işçiliğinde ilerlemişlerdir .
* Saray , kale ve tapınakları ile ünlü bir İlk Çağ uygarlığıdır .
* Seramikçilikte gelişmişlerdir .

E) İyonlar:
* Denizciliğe çok önem vermişler bu da İyonların  Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret kolonileri kurmasını sağlamıştır .
* Ticaret geliştiği için  orada bilim ve kültür hayatına da çok önem verilmiştir ve bu yönde özgür düşünce sağlanmıştır . Bilim ve özgür düşünce gelişmiş olan bir uygarlıktır .
* Tales Güneş Tutulmasını hesaplamış , Anaksimenes fizikte ilerlemiş , Diyojen Felsefe'de , Hipokrat Tıpta , Pisagor matematikte yetişen önemli bilim insanları olmuştur .
* Fenike alfabesini kullanmışlardır .
* Hera ve Artemis Tapınakları en önemli mimari eserlerdir .

F) Sümerler:
* Tarihte yazıyı ilk bulan devlettir .
* Çivi yazısını kullanmışlardır .
* Tanrılar için çok kapsamlı olan Ziggurat denilen tapınaklar yapmışlar ve bu tapınaklar çok yönlü hizmet vermiştir . Bu tapınak astronomi biliminin gelişmesini sağlamıştır .
* Tarihte bilinen ilk yazılı kanun Sümer Kralı Urgakina tarafından yapılmıştır .
* Sayıyı bulmuşlar ve dört işlem yapmışlardır .
* Tıp ve astronomi alanında ilerlemişlerdir .
* Takvimi bulmuşlardır .
* Çemberin 360 derece olduğunu bulmuşlardır .
* Saat, ay, gün, yıl hesapları yapmışlardır .
* Bir ulaşım aracı olarak tekerleğin ilk olarak kullanılması da Mezopotomya'da Sümerler tarafından olmuştur .
G) Akadlar:
* Tarihin ilk disiplinli ordusunu kurmuşlardır .

H) Elamlar:
* Seramik, madencilik, çömlekçilikte gelişmişlerdir .

I) Asurlular:
* Sümerlerden öğrendiği çivi yazısını Anadolu'ya taşıyan uygarlıktır .
* Kayseri'de bulunan Kültepe Tabletleri bu uygarlığa ait birçok bilgiyi içinde bulundurur .
* Yazının bulunduğu bu dönem Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılmıştır .
* Anadolu'da ticaret kolonileri kurmuşlardır .
* Tarihin bilinen ilk kütüphanesini Ninova'da kuran uygarlık Asurlular olmuştur
.
İ) Babiller:
* Kral Nabukadnazer  döneminde yapılan  Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi bu uygarlığa aittir .

j) Mısır Uygarlığı:
* Hiyeroglif denilen resim yazısını kullanmışlardır .
* Yazılarını Papirüs denilen yapraktan yapılmış kağıtlara ve taş anıtlara yazan uygarlıktır .
* Nil nehrinin taşma zamanını hesaplamışlardır ve bunun sonucunda da Güneş yılına dayalı takvimi bulmuşlardır , yine Nil nehrinin taşması sonucunda bozulan sınırları tekrar düzeltmek amacı ile alan hesaplamaları yapmak zorunda kalmışlardır . Bu çabalarının sonucunda dört işlemi kullanmışlar ve Pi SAYISINI  bulmuşlardır .
* Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması Hititler ile yapılmıştır .
*  Piramitleri ile ünlü bir uygarlıktır ve mısır Piramitleri gizemleri ile ünlü olan piramitlerdir .
*Kefren, Keops, Mikerinos en önemli piramitleridir .
* Karnak  ve Luksor tapınakları da bu uygarlığa aittir .
* Dünyanın en büyük piramidi Firavun Keops'un yaptırdığı piramittir .
* Tarihte bilinen ilk cam nesneleri de yine bu uygarlığa aittir .
* Okuma yazmaya çok önem verilmiş ve okuma yazma bilmek bu dönemde ayrıcalıklı bir durum olmuştur . Bu nedenden dolayı katipler sosyal sınıflar içinde en üst katında yer almıştır .
* Takvim alanında yapılan çalışmalar matematik ve astronominin de gelişmesini sağlamıştır .
* Öldükten sonra yaşamın var olduğuna inandıkları için mumyacılık gelişmiştir .
* Mumyacılık da kimya, tıp ve eczacılık gibi  bilim dallarının gelişmesini sağlamıştır .

 K) İbraniler:
* Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk toplumdur .
*Dinlerini ulusallaştırmışlar ve bu dinin yalnızca kendilerine gönderildiğine inanmışlardır .
* Bundan dolayı kendilerini diğer toplumlardan üstün görmüşlerdir .
* Bu dönemde Müslümanları Mescid-i Aksa olarak adlandıkları yapı inşa edilmiştir .
* Kudüs ve çevresi Yahudi halkı için Arz-ı Mevud'dur . Bu inanca göre de Kudüs ve çevresi Yahudilere Tanrı tarafından vadedilmiştir .
* İbadet yerleri Havra veya  Sinagog'tur .
* Kutsal kitapları Tevrat, Tanrıları Yehova , din adamları ise Haham diye adlandırılmıştır .
* Kudüs şehri Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler için kutsal bir şehirdir .
* Müslümanların ilk kıblesi de Mescid-i Aksa'dır . Bundan dolayı Kudüs Müslümanlar için kutsal bir şehir olmuştur ve olmaya da devam etmektedir .

L) Fenikeliler:
* Koloncilik ve ticaret gelişmiştir .
* Denizcilikte en ileri giden toplum olmuşlardır .
* Yelken ilk olarak Fenikeliler tarafından kullanılmıştır .
* Fenike Alfabesini kullanmışlardır . (22 harfli)
* Roma ve Yunan uygarlığı tarafından geliştirilen  Latin Alfabesi'ni oluşturmuşlardır .
* Fildişi ve cam işlemecilinde gelişmişlerdir .

M) Hint Uygarlığı:
* Baharat yolunun merkezi Hindistan'dır .
* Dış baskılar, toplumda kast sisteminin olması ve iklimlerinden dolayı toplum ulusallaşamamış bir toplumdur .
* Buraya yapılan istilalar farklı kültürlerin görülmesini sağlamıştır .

N) Çin Uygarlığı:
* Türk saldırılarından korunmak amacı ile Çin Seddi'ni inşa etmişlerdir .
* Çin'e özgü bir yazı kullanmışlardır .
* Barut, pusula, mürekkep, kağıt ve matbaa Çin uygarlığında ortaya çıkmış buluşlardır .
* Porselencilik ve seramikçilik gelişmiştir .
* İpek Yolunun başlangıcı bu devletin sınırları içinde yer alır .

O)  Girit  ( Minos) Uygarlığı:
* Yontma Taş Devrinden itibaren tüm tarihi devirler burada sırayla yaşanmıştır .
*Ege'deki en eski uygarlıktır .
* Kendilerine özgü okunamayan bir yazıları  vardır .
* Knasos Sarayında yazılı kitabeleri bulunur .
* Çok katlı sarayları vardır ve bu sarayları Freskler ile süslüdür
.
Ö) Aka ( Miken ) Uygarlığı:
* Agememnon Çanakkale Savaşı sırasında boğazları ele geçirmek için Truva'ya ( Çanakkale) sefer düzenlemiştir . Truva Savaşı Homeros'un İlyada Destanı'nda anlatılmıştır .
* Mimaride kuyu mezarları yapımında gelişmişlerdir .
* Trins ve Mikens şatoları Ortaçağ Mimarisini etkilemiştir .

P) Yunan ( Dor) Uygarlığı:
* Kolonilerini vatan toprağı olarak görmüşler bu da özgür düşüncenin gelişmesini sağlamıştır .
* Sokrates, Platon, Aristo, Diogenes felsefede , Herodotes,  Tukidides, Ksenefon tarih alanında, Hesiodos, Sofokles, Aiskilos edebiyatta yetişmiş önemli bilim insanlarıdır .
* Fenike alfabesini  geliştirerek Grek alfabesini oluşturmuşlardır .

R)  Makedonya Devleti:
*  Helenistik Medeniyetin oluştuğu dönemdir .
* Bergamalılar Parşömen kağıdı yaparak kitap yazımını kolaylaştırmışlardır .
* Zeus Tapınağı Bergamalılara aittir .
* Bergama'da 400 bin ciltten oluşan kütüphane oluşturulmuştur .
* Bergama'da Asklepion Sağlık Merkezi yapılmıştı .

S) Roma Uygarlığı:
* Fenike alfabesini kullanmışlardır .
* Mısır'ın Güneş Takvimini geliştirmişler ve Julien ve GREGORYEN takvimini oluşturmuşlardır .
* Roma Rakamı oluşturmuşlardır .
* 12 Levha Kanunları Romalılara aittir .
* Fenike alfabesini geliştirerek bugünkü Latin alfabesini oluşturmuşlardır .
* Bozdoğan Kemeri , Çemberlitaş , Roma Hamamı, Ogüst Mabedi , Aspendes Tiyatrosu Romalılardan kalan önemli eserlerdir . Umarım işinize yarar sevgili arkadaşlar .


2 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.