Eski Türklerde ( İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde) Sosyal Yaşam - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Eski Türklerde ( İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde) Sosyal Yaşam

    0

Eski Türklerde ( İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde)  Sosyal Yaşam

-Türklerin  yaşadığı bölgenin iklim koşulları onların göçebe yaşamı  sürmesine neden olmuştur. Göçebe hayat da Türklerin farklı  bölgelerde hayat sürmesine  neden olmuştur .

- Göçebe yaşam tarzı Türklerin savaşçı özelliğini geliştirerek teşkilatlı bir yapıda olmasını sağlamıştır .

-  Türkler  özgürlüğüne düşkün bir millet olduğu için bağımsızlıklarından vazgeçmemiş, yıkılan bir devletin yerine hemen yenisini kurmayı başarmışlardır .

- Gök Tanrı inancı bulunur ve bu inanca göre devleti yönetme yetkisine kut denilirdi. Kut yetkisi Gök Tanrı tarafından başta bulunan kağana dünyayı  yönetme yetkisi  vermiştir.  Yani cihan hakimiyeti politikasını benimsemişlerdir .

- Kut inancı taht kavgalarına neden olmuştur,

- Hükümdar sembolleri bulunur, bunlar; nevbet, kotuz, kamçı, tuğ, otağ ,örgin,  kılıç, kama,  yay gibi sembolleri vardır. Başta buluna hükümdar çeşitli unvanlar da kullanmaktaydı. Bunlar han, hakan, kağan ,İlteber  ,Şanyü, Yabgu,  İlig ve Tanhu gibi unvanları bulunmaktaydı .

- Hükümdarın en önemli görevi sosyal devlet anlayışına uygun olarak;  halkına adaletli davranmak, ülkede güvenliği sağlama, ülkeyi töreye uygun yönetmek, devlete başkanlık yapmak gibi görevleri vardır .

- İkli yönetim anlayışına uygun olarak devlet yönetilirdi. Ülkenin doğusunu hükümdar batısını ise  yabgu yani hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Bunun amacı taht kavgalarını engellemek ve ülkenin yönetimini kolaylaştırmaktı .

- Ülke sorunlarını görüşüldüğü Kurultay, Millet Meclisi, Nazırlar Meclisi, Seçkinler Meclisi gibi  meclisler vardır.

- Bunlardan en önemlisi Kurultay'dır.

- Kadını ve erkeği ile ordu millet anlayışı hakimdi.

- İlk Düzenli orduyu kuran Mete Han'dır. Bu aynı zamanda Kara Kuvvetlerinin de kuruluş yıl tarihidir. ( mö. 209)

- Ordunun komutanı hükümdar olan kağandı.

- Mızrak, ok, yay, hançer, sadak, kargı, mızrak, kemer, kalkan, süngü, eyer ..vb Türklerin kullandığı savaş araçlarıydı.

- Hilal Turan ve Sahte Ricat taktiğini uygulamışlardır.

- Genel olarak orduda paralı askerler olmamış fakat istisnaları olmuştur. Örneğin;  Hazar Devleti.

- Atı kullanmaları Türklerin savaşçı özelliklerini daha çok geliştirmiş ve  ulaşımı da kolaylaştırmıştır. Bundan dolayı  at Türklerde çok önemli bir yere sahipti.

- Göçebe yaşam sürdükleri için yazın yaylaklara, kışın ise kışlaklara  göç edilmiştir.

- Toprak devletin malı olduğu için  ve sosyal sınıflaşma olmadığı için feodalite de oluşmamıştır.

- Töreye uygun şekilde yaşanılır ve törenin değişmez ilkeleri bulunurdu. Bunlar Könilik ( adalet ),  İyilik ( Uzluk ),  Kişilik ( İnsanlık), Eşitlik ( Tüzlük )tür.

-  Göçebe hayattan dolayı cezalar uzun süreli değil, kısa süreli beş on gün kadar hapis cezası verilir lakin devlete ihanetin cezası ölümdü.

- En önemli yeraltı kaynağı demirdi. Demircilik alanında çok gelişmişlerdir.

- Kısrak sütünden yapılan kımız içeceği ve darıdan yaptıkları boza Türklerin milli içeceğiydi.

-  Yerleşik yaşam Uygurlar ile başlamıştı.

- İpek yolu ticaretine büyük önem verilmiş ve Çin ile çeşitli mücadelelere girilmiştir.

- Totemizm inancı vardır.

- Şamanizm inancı vardı,  bu ayinleri düzenleyen kişilere Baksı ya da Kam denilirdi.

- Tabiat kuvvetleri güneş , yıldız, ay  kutsal sayılmıştır.

- Ölen atalarının Türkleri koruduğu inancı vardı ve bundan dolayı  buna Atalar Kültü denirdi.

- Budizm ve Maniheizm inancı vardır kimi Türk Devletleri'nde.

- Çin, İbrani, Orhon, Arapça, Soğd,  Uygur, Manihai, Kiril, Latin,  alfabeleri Türklerin tarih buyunca kullanmış oldukları alfabelerdir.

- Orhon ve Uygur alfabeleri  Türklerin ilk milli alfabeleridir.

- Sözlü ve yazılı eserleri bulunmaktaydı. Sav, sagu, koşuk ve destan sözlü edebiyat ürünleri iken; Orhon Yazıtları, Yenisey Yazıtları, Şine Usu Yazmaları, Doğu Türkistan Yazmaları, Karabalasagun Yazıtları, ..vb gibi yazılı edebiyat ürünleri de bulunmaktadır.

- Göçebe hayattan dolayı halıcılık, dokumacılık ve madencilik gelişmişti.

- Önemli destanları Alper Tunga Destanı, Şu Destanı, Manas Destanı, Türeyiş Destanı, Göç Destanı, Oğuz Kağan Destanı,  Bozkurt ve Ergenekon gibi  destanları bulunmaktadır.

- Çadır ve heykel sanatı gelişmiştir.

- Önemli kurganları vardı Pazırık Kurganı, Şipova Kurganı, Noin Ula Kurganı ve Esik Kurganı bulunmaktadır.

- Fresk, minyatür, çinicilik, resim, tiyatro ve müzik alanında da gelişmişti.

- Yoğurdu dünyaya tanıtan da Türkler olmuştur, etin çürümemesi için onu kurutmuşlardır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.