10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.

10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.


10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin  kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in  vefatının ardından 81 yıl geçti. Geçen bu  81 yıl ona olan özlemimizi ve sevgimizi daha da çok artırdı. Çünkü o milletinin gönlüne taht kurmuş, milletinin hiç unutamayacağı büyük bir lider, büyük bir komutan ve eğitimcidir. Büyük bir vatan sevdalısı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatını hep vatana hizmet etmekle geçirmiştir.

Ülkesinin bağımsızlığı için, vatan ve milletin egemenliği için elinden  gelen her türlü çalışmayı yapmış ve zorluklara göğüs germiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkemiz yoklukla ve savaşla mücadele  ederken bir lider ortaya çıkmıştır. Bu mavi gözlü lider korkmayın sakın, Türk’ün gücü ile ezin o düşmanları demiş ve milletine umut vermiştir, cesaret vermiştir, azim vermiştir. Bu yolda, bu kutsal davada ‘’ Ya İstiklal, Ya Ölüm ‘’ demiştir de daha da başka bir çıkış yolu bulmamıştır. İleri görüşlü, idealist, milletine aşk ile bağlanan bu büyük önderi  asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkesinin birliği ve bağımsızlığı için, başka ülkelerin manda ve himayesine girilmemesi için  çok çalışmıştır ve arkasına yüce, asil milletimizi de alarak düşmanı yurttan kovmuşlardır.

Onu bu günde sevgi, saygı , özlem ve minnetle anıyoruz. Nurlar içinde uyu Gazi Mustafa Kemal’im, Rabbim mekanını cennet eylesin  senin ve tüm vatan evlatlarının inşallah…

bbb
Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime Ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.

Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime Ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.


Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un  Bilime Ve Bilim İnsanlarına  Verdiği  Değeri Açıklayınız.  

Uzak kuzey ülkelerini dolaşmış olan  bir tüccar Gazneli Mahmut’un huzuruna gelir ve geldiği yerin  üç ay gece, üç ay gündüz olduğunu söyler. Gazneli Mahmut bu tüccarın kendisini kandırdığını zanneder ve bunun üzerine tüccara çok öfkelenir. Sarayının en önemli bilim adamlarından olan, Biruni’yi çağırır ve  tüccarın doğru deyip demediğini anlar.

Biruni de adamı dinler ve gözleri parlar. Çünkü adam gerçekten doğru söylemiştir. Biruni bunun bilimsel açıklamasını Gazneli Mahmut’a yapar.  Gazneli Mahmut’da sarayındaki bilim inanı olan Biruni’ye çok  güvendiği için onun dediklerine inanır.

Yani buradan çıkarılacak ana sonuç da şudur. Gazneli Mahmut bilime, bilim insanlarına çok önem vermiştir. Biruni için de şunu söylemiştir: Sarayımın en değerli hazinesidir.’’ demiştir. Biruni ayrıca yer çekiminin  varlığını Newton’dan önce söyleyen bilim adamıdır. Gazneli Mahmut eğer ki bilim insanlarına ve bilime  değer vermeseydi Biruni’nin sözlerine de inanmazdı ve o tüccara ceza verebilirdi. Biruni o kadar sevmiştir ki ve bilime o kadar çok önem vermiştir ki bundan dolayı katıldığı seferlere bile  Biruniyi de  götürmüştür.
Not:   Dünya tarihinde ‘’ Sultan’’ unvanını alan  ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.

bbb
Kurtuluş Savaşı İle İlgili Dörtlüklerden Oluşan Bir Şiir Yazınız.

Kurtuluş Savaşı İle İlgili Dörtlüklerden Oluşan Bir Şiir Yazınız.


Kurtuluş Savaşı İle İlgili  Dörtlüklerden Oluşan  Bir Şiir Yazınız.

Bağımsızlık  elden mi gidiyordu
Yoksulluk bizi yerle bir mi ediyordu
Vatan işgal  altında mıydı
İşte geldi Türk Milleti , işte geldi Mustafa Kemal.

Yok edemezdi bizi o düşmanlar
Hep birlik olmuşlardı  hainler
Vatanımın  emektar anaları
İman ile kurtarıldı bu vatan,  inanç ile  yok oldu bu zulüm.

Ya İstiklal Ya Ölüm diyordu  liderimiz
Bundan başka yoktu  çaremiz
Ne yiğitlerimiz, ne askerlerimiz
İman ile kurtarıldı bu vatan, inanç ile def edildi hain düşman

Birlik, beraberlik içindeydi kahraman millet
Yok oldu o zulmeden illet
Doğdu yeni bir güneş yeni bir umut
İman ile kurtarıldı bu vatan , azim ile  kovuldu düşman

Kahraman  Mustafa Kemal  lideri oldu bu kurtuluşun
Askeri ile bir oldu, birlik oldu bu  yüce ulusun
Bağımsızlık  yok olmadı, yok oldu zulmün sonu
Kararlılık ile kurtuldu bu vatan, arkasına bakmadan kaçtı düşman.

Gelin birlik olmaya devam edelim
Kurtuluş Savaşı’ndaki ruha her zaman sahip çıkalım
Bu vatanı düşmanlara vermeyelim
İlim ile kurtulsun bu vatan, iman ile yaşasın bu vatan.

bbb
Abbasiler İle İlgili Test Soruları

Abbasiler İle İlgili Test Soruları


Abbasiler İle İlgili Test Soruları

1) Abbasi Devleti’nin kurucusu kimdir?
a)  Ebu Müslim
b) Ebul Abbas Abdullah
c) Harun Reşit
d) Abdurrrahman

2) Abbasi Devleti’nin en ünlü hükümdarı kimdir?
a) Harun Reşit
b) Ebul Abbas Abdullah
c)  Muaviye
d) Ebu Müslim

3) Aşağıdakilerden hangisi Abbasilere bağı  Tevaifül- Mülük  ( devletçilerden) değildir?
a) Ihşidler
b) Samanoğulları
c) Tolunoğulları
d)  Akkoyunlular


4) Büyük Selçuklu Devleti Abbasilere yardım ederek hangi devletçiği mağlup etmiştir?
a)  Tolunoğulları
b) Tahiriler
c) Büveyhoğulları
d) Saffariler

5) Abbasi Halifesi   kime  ‘’sultan’’ unvanını vermiştir?
a) Tuğrul Bey
b)  Ebu Müslim
c) Key Kavus
d) Alparslan

6) Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi bilimsel gelişmelerinden değildir?
a) Bağdat ve Şam’da iki rasathane açılmıştır.
b) Pozitif bilimlere önem verilmiştir.
c) Tercüme heyetleri oluşturulmuş ve   Farsça, Yunanca, Süryanice, Sanskritçe eserler tercüme edilmiştir.
d) İlk kez ıkta sistemi uygulanmıştır.

7) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Emeviler Arap milliyetçiliği yapmamış, Abbasiler  Arap milliyetçiliği yapmışlardır.
b) Emevilerin başkenti Şam, Abbasilerin başkenti Bağdat’tır.
c) Emevilerde merkezi yönetim anlayışı vardır, Abbasiler merkeziyetçi değildir.
d) Emeviler Türgiş ve Hazar Türkleri ile mücadele halinde  olmuş, Abbasiler ise Türkleri devlet yönetiminin en  üst kadaemelerinde görevlendirmiştir.
Cevaplar:
1. b   2.a   3. d    4. c  5.a   6. d

bbb
Emeviler İle İlgili Test Soruları

Emeviler İle İlgili Test Soruları


Emeviler  İle İlgili Test Soruları

1) Emevi Devleti kaç yılında kurulmuştur?
a) 661  b)765 c) 689 d) 743

2) Emevi Devleti’nde  Arap olmayan kişilere ne denilmiştir?
a) Hür   b) Aydın  c) Mevali- köle    d) Şuubiye

3) Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin ırkçı politikasının sonuçlarından  değildir?
a)  Din kardeşliği  ( Ümmetçilik) zayıflamıştır.
b) İslamiyet’in yayılması yavaşlamıştır.
c) İslam Devleti’nde ayaklanmalar çıkmıştır.
d) Arap olmayanlara karşı hoşgörülü  davranılmıştır.

4) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Muaviye Dönemi gelişmelerindendir?
a)  Şam, İslam Devleti’nin  yeni başkenti olmuştur.
b) Arapça  resmi dil olarak kabul edilmiştir.
c)   İlk Arap parası bastırılmıştır.
d) Harre Olayı yaşanmıştır.

5)  Emevilerin mevali , ırkçı politikasına karşı geliştirilen politikanın adı nedir?
a)  Barış Hareketi
b) Özgürlük Hareketi
c) Şuubiye Hreketi
d)  Bağımsızlık Hareketi

6) Şiiliğin ortaya  çıkmasında ve gelişmesinde etkili olan olay nedir?
a) Cemel Olayı
b) Hakem Olayı
c) Sıffin Savaşı
d) Kerbala Olayı

7)  * İlk Arap  parası bastırılmıştır.
* Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir.
Yukarıda gerçekleşen durumlar  kim zamanında olmuştur?
a) Muaviye   b) Yezid   c) Abdulmelik     d) Birinci Velid

8) Emeviler Dönemi’nde İspanya Müslümanlarına yardım eden komutanın  adı  nedir?
a) Halit Bin Velid
b) Tarık Bin   Ziyad
c) Ömer Bin Abdulaziz
d ) Musa Bin Nusayr

9)   Ömer Bin Abdulaziz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)  Emeveler Dönemi’nde halifelik yapmıştır.
b) Hadisleri toplatarak kitaplaştırmıştır.
c) Ülke ekonomisini daha iyi hale getirmiştir.
d) Irkçı politika gütmüştür.


10)  Aşağıdakilerden hangisi  Emevilerin  yıkılış nedenlerinden biri değildir?
a) Arap milliyetçiliği, mevali politikası gütmeleri
b) Şii ve Haricilerin Emevilere krşı birlikte hareket etmesi
c)  Fetih hareketleri durduğu için ekonominin  zayıflamaya başlaması
d) Ümmetçi anlayış içinde hareket etmesi


11.) Aşağıdakilerden hangisi Emevilere ait eserlerden değildir?
a)  Meşetta Sarayı
b) Emeviye Cami
c) Kubbetü’l Sahra
d) Samarra Ulu Cami12) Mihrap, minare  ve şadırvan gibi yapılar ilk olarak hangi devlet zamanında yapılmıştır?
a) Emeviler
b) Abbasiler
c) Anadolu Selçuklu Devleti
d) Osmanlı Devleti

Cevaplar:
1.  a      2. c     3. d   4. a   5. c   6. d    7.c    8. b   9.d    10. d    11. d 12. a

bbb
 Dört Halife Dönemi İle İlgili Test Soruları

Dört Halife Dönemi İle İlgili Test Soruları


 Dört Halife Dönemi İle İlgili Test Soruları

1)  Aşağıdakilerden hangisi dört  halifeden biri değildir?
a) Hz. Ömer  b) Hz. Ali   c) Hz. Osman    d) Hz. Davut

2) Dört Halife Dönemi’nin ilk halifesi kimdir?
a) Hz. Ali   b) Hz. Osman  c) Hz. Ebubekir  d)  Hz. Ömer

3) Halifelerin seçimle başa geçtiği döneme ne denir?
a) Monarşi  b) Oligarşi  c) Cumhuriyet   d) Teokrasi

4) Aşağıdakilerden hangi olay Hz. Ebubekir Dönemi’nde  gerçekleşmemiştir?
a) Yalancı Peygamberler Sorunu ortaya çıkmıştır.
b) Zekat vermek istemeyenler ile mücadele edilmiştir.
c) İlk düzenli ordu kurulmuştur.
d)  Kuran-ı Kerim kitap  haline getirilmiştir.

5) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
a) Adli teşkilat kurulmuş,  mahkemelere kadı atanmıştır.
b) Hicri Takvim  kabul edilmiştir.
c) Beytü’l Mal denilen devlet hazinesi oluşturuldu.
d)Suriye’nin fethi için   Usame  ve Ecnadeyn Seferleri yapılmıştır.

6) İlk düzenli ordu hangi halife zamanında kurulmuştur?
a) Hz. Osman  b) Hz Ömer  c) Hz. Ali  d) Hz. Ebubekir

7) Posta teşkilatı kim zamanında kurulmuştur?
a) Hz. Ömer  b) Hz. Ali  c) Hz. Osman  d) Hz Ebubekir

8) Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
a) Suriye’nin fethi  tamamlanmıştır.
b) Filistin’in kapıları  Müslümanlara açılmıştır.
c) İran’da bulunan Sasaniler ile  savaşlar yapılmıştır.
d)  Kudüs alınmış ve İslam Devleti sınırlarına katılmıştır.

9) İlk İslam donanması kim zamanında oluşturulmuştur?
a) Hz. Osman  b) Hz Ebubekir  c) Hz. Ali  d) Hz. Ömer


10) Aşağıdakilerden  hangisi Hz. Osman Dönemi’nde yaşanan gelişmelerdendir?
a)  Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.
b) Divan teşkilatı kurulmuştur.
c) Fethedilen yerlere valiler atanmıştır.
d) Divan-ı Cünd adında ordu için  birim oluşturulmuştur.

11) Aşağıdaki  olaylardan hangisi Hz. Osman Dönemi olaylarından değildir?
a) Türkler ile ilk savaşlar bu dönemde yaşanmıştır.
b) Hazar Türkleri ile mücadele edilmiştir.
c) Kuran-ı Kerim  kitap haline getirilmiştir.
d)  İslam Devleti’nde ilk ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır.

12)  Aşağıdaki olaylardan hangisi  Hz. Ali döneminde yaşanan  olaylardan biridir?
a)  Trablusgarp, Tunus ve Rodos alınmıştır.
b) Sıffin Savaşı ve Hakem  Olayı yaşanmıştır.
c) İlk İslam donanması oluşturulmuştur.
d) Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.

13) Aşağıdaki  olaylardan hangisi Hz. Ali Dönemi’nde yaşanmamıştır?
a) Hz. Ali halifeliğinin ilk zamanlarında Hz. Osman’ın katillerinin bulunmaması ile suçlanmıştır.
b) Hz. Osman2ın soyundan gelen  Muaviye Hz. Ali’nin halifeliğini tanımamıştır.
c)  Müslümanlar arasında yaşanan ilk savaş Cemel Olayı’dır.
d) Cürcan Türk Hükümdarı vergiye bağlanmıştır.

14) Hz Ali Dönemi’nde yaşanan gelişmelerden hangisi Haricilerin  ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a) Cemel Olayı
b) Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı
c)  Zatu’s Savarı Savaşı
d)  Yemame  Savaşı

15) Dört Halife Dönemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk donanma Hz. Ebubekir Dönemi’nde kurulmuştur.
b) Hz. Osman Dönemi2nde Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.
c) Kuran-ı Kerim Hz. Ebubekir Dönemi’nde kitap haline getirilmiştir.
d) Hicri Takvim ilk olarak Hz. Ömer Dönemi’nde kullanılmıştır.

16) Dört Halife Dönemi’nde iç savaşlar kim zamanında yaşanmıştır?
a) Hz. Ali  b) Hz. Ömer  c) Hz. Osman  d) Hz. Ebubekir

17) İslam Devleti2nin başkenti kim zamanında  Kufe  olmuştur?
a) Hz  Ömer  b) Hz. Ali  c) Hz. Ebubekir  d) Hz. Osman

18) İlk kez ıkta (tımar) sistemi kim döneminde uygulanmıştır?
a) Hz. Ömer  b) Hz. Osman c) Hz. Ali  d) Hz.  Ebubekir19) Aşağıdaki eserlerden hangisi Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’ne ait değildir?
a)  Kuba Mescidi
b) Mescid-i Aksa
c) Kufe Cami
d) El Ezher Cami

20) Aşağıdaki eserlerden hangisi Hz. Muhammed ve Dört Hlife Dönemi’ne ait eserlerdendir?
a) Mehdiye Cami
b) El Akmer Cami
c) Mescid-i Haram
d) Balkuvara SarayıCevaplar:
1. d   2.c  3. c   4.c  5.d  6.b   7.b  8. a   9.a  10. a   11.c   12. d     13. d    14. b   15. a   16. a  17.  b  18. a   19. d   20. c

bbb
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.


Hz. Muhammed’in (s.a.v)  Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye  Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.

Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’nda cahillik baş gösteriyordu. Çünkü o zamanlar Arap Yarımdası’nda  kan davaları ve cinayetler yaygındı. Cinsiyet ayrımı vardı. Kadınlar aşağıda görülür, erkekler üstün görülürdü. Kız çocuklarına hiç önem verilmezdi ve kız çocukları diri diri gömülürdü. Erkek egemen bir toplum vardı. Kadınlara  miras verilmezdi. Bir erkek birden çok kadınla evlenebilirdi yani çok eşlilik vardı.

Sosyal sınıflaşmalar görülürdü. Aşiret çatışmaları vardı. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ise Veda Hutbesi’nde insan hakların önem  çok önemli açıklamalara yer vermiştir.

İnsan haklarına çok önem vermiş, adalete, eşitliğe çok önem vermiştir. Kimsenin kimsen üstün olmadığını Yüce Allah’ın yarattığı her insanın  önemli olduğunu söylemiştir. Can, mal ve namus güvenliğine önem vermiştir. Faizin her türlüsünü haram kılmıştır. Kadın haklarına önem vermiştir ve kadınların erkeklere Allah’ın emaneti olduğunu söylemiş ve onların haklarının korunması gerektiğini söylemiştir. Irk ayrımı yapmamıştır. Hırsızlığı yasaklamıştır. Zina yasaktır. Dinde aşırıya gidilmemesi gerektiğini söylemiştir. Emanete hıyanet edilmemesi gerektiğini, doğru, dürüst ve güvenilir olmamız gerektiğini söylemiştir. İnsanların soy  üstünlüğü yapmaması gerektiğini söylemiş ve her insanın aynı olduğunu söylemiştir.  Kan davalarını yasaklamıştır. Su ve mal davalarını da yasaklamıştır. Kasten bir insanın canına kıyılmaması  gerektiğini söylemiştir. Çocuğun işlediği suçtan dolayı babası suçlu sayılamaz, babasının işlediği bir suçtan da evlat sorumlu tutulamaz denilmiştir.

bbb
‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da Destek Veren İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle Anadolu İnsanının Milli Mücadelede Neler Yaptıklarını Yazınız.

‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da Destek Veren İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle Anadolu İnsanının Milli Mücadelede Neler Yaptıklarını Yazınız.


‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da  Destek Veren  İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye  Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle  Anadolu İnsanının Milli Mücadelede  Neler Yaptıklarını Yazınız.

Bir  yandan yoksulluk, bir yandan bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar Anadolu halkını zor duruma düşürmüştü. Zengin değildik, yeteri kadar mermimiz yoktu, silahımız yoktu, cephanemiz yoktu, yoktu da yoktu. Milli Mücadeleye katılan   halkımın, milletimin, toprağımın o güzel kalpli ,  kadınları, yaşlıları,  fedakar vatansever evlatları  bağımsızlık için, vatanı ve milleti kurtarmak için, başka bir milletin esiri olmamak için  savaşa katılmışlar ve Milletin kurtuluşu için, bağımsızlığı için, toprak bütünlüğü için düşmanla çarpışmışlardır. Anadolu Milli Mücadele yıllarında çok zor  bir durumla karşıya kalmıştır.

İşte bu yok oluşun gerçekleşmemesi için  koca yürekli insanlarımız, vatansever  insanlarımız kendini  vatan için feda etmiştir. Kadınlarımız erkeğinin yanında durmuş, cepheye mermi taşımış, erkeklerimiz düşmanla çarpışmış ve bu vatan düşman ellere verilmemiştir. Kadınlarımız yeri  gelmiş hemşire olmuş, yeri gelmiş doktor, asker, anne, baba vb. her role girmişlerdir. Amaç  tek ve ortaktır: Vatanın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı. Vatan elden giderse kalacakları tek yer yoktu, esir olunacaktı, köle olunacaktı. Başka bir milletin himayesi altında dillerini istediği gibi konuşamayacaklar, dinlerini , kültürlerini, kültürel özelliklerini yaşamlarına  aktaramayacaklardı.  Kültürümüz, milli benliğimiz yok olup gidecekti. İşte kahraman vatan sevdalıları bunu düşünmüş, geleceğini, bizleri düşünmüş ve vatan yolunda hayatlarını kaybetmiştir bu muazzam, bu muhteşem insanlar. Bize bu kutsal, bu değerli toprakları bırakmışlar ve canlarını bu vatan için hiç korkmadan feda etmişlerdir. Kimisi ağır yaralanmış, kimisi acılar içinde hayatını kaybetmiş, askerlerimizin ayakları nasırlaşmış, açlık, susuzluk bir yandan vurmuş ve daha neler neler….

İşte bu vatanın kıymetini bilmeliyiz, atalarımızın kanları ile kurtarılan bu vatan topraklarının bir daha tehlike altında kalmaması için var gücümüzle çalışmalıyız, okumalıyız, ilim yolunda  yürümeliyiz. Bu vatan için  fedakarlık eden tüm vatan evlatlarına, askerlerine ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’e Yüce Allah’tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde uyusunlar inşallah.

bbb
Dumlupınar Şehitliğini Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.

Dumlupınar Şehitliğini Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.


Dumlupınar Şehitliğini  Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu  ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, hayatınızı hiçe sayarak, vatanın birliği ve dirliği için, vatanın  bölünmez bütünlüğü için şehit olan  güzel insanlarımız!  Saygıdeğer vatan evlatları! Bu kutlu yolda düşmanla savaşmaktan, çarpışmaktan asla korkmadınız. Bize güzel bir vatan bırakmak için, bağımsız bir ülke bırakmak için  çalıştınız, emek ettiniz, fedakarlık gösterdiniz.  Şahsi çıkarlarınızı düşünmeden, vatan için, toprak için, namus için bu kutlu yolda şehit oldunuz.

Biz  çocuklar, gençler, yaşlılar millet olarak sizin gibi vatan evlatları  ile gurur duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Hakkınız asla ödenmez , değerli vatan evlatları, değerli  şehitlerimiz! Bize bıraktığınız bu topraklarımızı sizden aldığımız gibi korumaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu toprakların bir tek taşını, bir avuç toprağını bile düşman ellere teslim etmeyeceğiz. Sizler bu vatan için şehit düşmekten korkmadınız, düşmana teslim olmadınız, vatanı asla satmadınız.  Size olan minnetimiz sonsuza kadar devam edecek kıymetli yiğitlerimiz, şehitlerimiz, evlatlarımız.

Sizlerin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız, bu vatanı bölmek isteyen iç ve dış  düşmanlara karşı her zaman milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Yerinizde rahat uyuyunuz şehitlerimiz!

bbb
Türk Tarihine Damga Vuran Kişilerden Hangisiyle Tanışmak İsterdiniz. Nedenleriyle Yazınız.

Türk Tarihine Damga Vuran Kişilerden Hangisiyle Tanışmak İsterdiniz. Nedenleriyle Yazınız.


Türk Tarihine Damga Vuran Kişilerden Hangisiyle Tanışmak İsterdiniz. Nedenleriyle Yazınız.

Türk Tarihine damga vuran bir kişi ile hatta birden çok kişi ile tanışmak isterdim.  Öncelikle 2. Murat’ın oğlu, Akşamsettin’in  öğrencisi olan, bilim ve kültüre çok önem veren ve birçok dil bilen 2. Mehmet ile yani Fatih Sultan Mehmet ile tanışmak isterdim. Onunla tanışmak istememin en önemli nedeni onun bilgili ve çalışkan olmasıdır. Daha küçük yaşta olmasına rağmen bu kadar fazla dil bilen kişi ile konuşmak ve nasıl bu kadar başarılı olduğunu ona sormak isterdim.  

Nasıl böyle bilgili ve büyük bir komutan olduğunu sorardım.  Arapça, Farsça , Slavca, İbranice, Çağatayca,  Latince, Rumca gibi dilleri nasıl öğrendiğini ve öğrenme merakının nereden geldiğini sormak isterdim. İstanbul’u  fethetmeye nasıl karar verdiğini ve bu zorlu yolculukta neler ile karşılaştığını onun ağzından  duymak isterdim.  Yazdığı şiirleri bir de onun ağzından dinlemek isterdim.  Büyük ve engin bir hoşgörüye sahip olmasının  nedenini sorardım. Başarılı bir insan olan Fatih Sultan Mehmet ile saatlerce konuşmak ve aklımdaki tüm soruları ona sormak isterdim.

Türk tarihine damga vuran çok kişi vardır fakat ben bir de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışmak isterdim.  Küçücük yaştan beri kitap okuyan ve elindeki harçlığına bile kitap alan  Atatürk’e bu okuma merakının nereden geldiğini sorardım. Vatan ve milletinin değerlerini her şeyin üstünde tutmasının nedenini sorardım.  Kurtuluş Savaşı’nın en zor yıllarında  , halkı ile nasıl mücadele ettiğini, bağımsızlık ve Cumhuriyet için  nasıl emekler harcadığını onun bizzat kendi ağzından duymak isterdim. Ülkesinin bir karış toprağını bile düşmana teslim etmediği için  ona ve tüm askerlere teşekkür ederdim. Nasıl böyle bilgili ve ileri görüşlü bir kişiliğe  sahip olduğunu sorardım .Daha birçok şey sorardım. Hem Fatih Sultan Mehmet’e, hem de Ulu Önder Mustafa Kemal’e sarılmak ve  ellerinden öpmek isterdim.

bbb
Bir Ülkenin Bağımsızlığı Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız

Bir Ülkenin Bağımsızlığı Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız


Bir Ülkenin Bağımsızlığı  Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız

Bir ülkenin bağımsız olması,  o ülkede yaşayan insanların özgür olması insan hakları açısından çok önemlidir. Bir ülkenin bağımsız olması demek, o ülkenin  başka bir ülkenin manda ve himayesi altında yaşamaması demektir. Bağımsızlık, bağımsızca yaşamak, ana dilini özgürce kullanmak, kültürünü dilediğince yaşamak insanın ancak kendi yaşadığı topraklarda, kendi ülkesinde mümkündür.

Başka bir ülkenin kölesi, mandası durumuna düştüğümüz zaman  bizim için yaşam da son bulmuş olur. Çünkü Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti  üstat  Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi  ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşamaya da devam edecektir. 

Bağımsızlık bir  ülkenin  özgür olması,  kimseye muhtaç olmaması , özgürce yaşamını sürdürebilmesidir. Bunun için , atalarımızın kanları ile sulanan bu toprakların kıymetini bilmeliyiz ve bağımsızlığımızın   kaybedilmemesi için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz . Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in bağımsızlığın önemi ile ilgili şu sözlerini de aklımıza yerleştirmeli ve bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavramalıyız:
‘’ Bu millet  bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve  yaşamayacaktır.’’
* ‘’ Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.’’
* ‘’ Bağımsızlık,  uğruna ölmesini bilen  toplumların hakkıdır.’’
* ‘’ Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.’’

bbb

Hunların Yaşantılarını Dile Getiren Şiirden Yola Çıkarak Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları Ağaçtaki Kutucuklara Yazınız.


Hunların Yaşantılarını Dile Getiren  Şiirden Yola Çıkarak , Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları  Ağaçtaki  Kutucuklara Yazınız.

Hun  hükümdarı ile  evlenen  Çinli prensesin  yazdığı şiiri okuyunuz.
Yurdumdan ayrıldım kara bağlarım
Şimdi de Hunların  çadırı yerim
Ocağım kül oldu ona ağlarım
Dünyaya gelmemiş olmak isterim
Yünden ip yapar,  keçe giyerler
Gözüme beter gelir, gönlüme kötü,

Koyunun etini yerler,
İçemem bakırla  sunulan sütü
Davulu her gece durmaz döverler
Dönerler ta güneş doğana kadar
Fırtına bozkırda gök gibi gürler
Yollar toz duman  boğana kadar.

Hunların barınakları:  Göçebe yaşam sürdükleri için çadırda yaşarlar.
Hunların   dokumaları, kıyafetleri: Yün dokumacılığı yaparlar, keçeden  kıyafetler yaparlar
Hunların yiyecekleri: Göçebe yaşam süren Hunlar hayvancılıkla uğraştıkları için geçimleri de hayvancılıktır. Bundan dolayı koyunun etini yerler, sütünü içerler, sütünden çeşitli yiyecekler yapabilir diyebiliriz.
Hunların madenleri: Hunların madeni bakırdır.
Hunların çalgıları: Çalgıları davuldur. Davul il eğlenceler yapılırmış sabahlara kadar.
Hunların  yaşadığı coğrafyanın bitki örtüsü:  Yaşadıkları yerin  tarıma elverişli olmayan, göçebe yaşama uygun olan bozkırdır.  Göçebe yaşam da Türklerin  farklı coğrafyalarda  yaşamlarını devam ettirmelerine neden olmuştur. Yaşanılan coğrafyanın bitki örtüsü bozkırdır.


bbb
Türklerin Tarih Boyunca Çeşitli Bölgelere Yayılması Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi , Kültürel Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş Olabilir. Aşağıdaki Boşluğa Yazınız.

Türklerin Tarih Boyunca Çeşitli Bölgelere Yayılması Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi , Kültürel Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş Olabilir. Aşağıdaki Boşluğa Yazınız.


Türklerin Tarih Boyunca  Çeşitli Bölgelere Yayılması  Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi ,  Kültürel  Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş  Olabilir. Aşağıdaki  Boşluğa Yazınız.

Siyasi:  Devlet boylar federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Savaşçı özelliklerinin gelişmesi kolay olmuştur.
Coğrafi: Göçebe yaşam olduğu için yerleşik yaşam  özellikleri gelişmemiştir.  Göçebe yaşamdan dolayı Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır. Türklerin  yaşadığı yerlerin doğusunda  Kingan Dağları, batısında Hazar denizi, kuzeyinde Sibirya  stepleri,  Baykal Gölü, Altay Dağları, güneyinde ise Karanlık Dağları, Hindukuş ve Himalaya Dağları yer alır.

Kültürel:  Toprak mülkiyeti anlayışı olmadığı için sosyal sınıflaşma olmamıştır. Toplumsal dayanışma sağlanmıştır. Yazılı kültürün gelişimi göçebe yaşamdan dolayı gecikmiştir. Onun yerine sözlü edebiyat gelişmiştir. Sürekli hareket halinde olunduğu için  başka kültürler ile kültürel etkileşim yaşanmıştır. Türk kültürü başka kültürleri etkilemiş ve başka kültürlerden de etkilenmiştir. Göçebe yaşam kültür ve uygarlık hayatının  gelişimini olumsuz etkilemiştir. Göçebe yaşamdan dolayı Türklerin tarihini bir bütünlük içinde  incelemek zorlaşmıştır. Türk kültüründen kalan  eserlerin de azalmasına neden olmuştur.  Göçebe yaşamdan dolayı duvar sanatı ve mimari sanat gelişmemiştir. Onun yerine dokumacılık ve  çadır sanatı gelişmiştir. Sanat eserleri de taşınabilir şekilde yapılmıştır.
Ekonomik: Hayvancılığa dayalı ürünler  ihraç edilmiş, tarıma dayalı ürünler ise  ithal edilmiştir. Kısrak sütünden yaptıkları   kımızı ve  darıdan yaptıkları  bozayı içecek olarak kullanmışlardır. Uygurlar  Kamdu ve Böz  adı verilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmışlardır. Konservecilik gelişmiştir. İpek ve Kürk Yolu üzerinde ticaret akışı olmuştur. Kürk Yolunda hayvan ticareti yapılmış, İpek Yolunda ise  cam, ipek, çini vb. ticareti yapılmıştır. At ulaşım aracı olarak kullanılmıştır.

bbb

Top