Rönesans Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Rönesans Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) 15. ve 16. Yüzyılda  Avrupa’da  bilim, sanat ve  edebiyat alanında  yaşanan gelişmelerin tümüne birden ne  denilmiştir? Yazınız .
………………………………………………………
2) Rönesans hareketi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır ? Yazınız .
……………………………………………
3)  Rönesans’ın İtalya’da başlamasının sebeplerinden  4 tanesini yazınız .
………………………………………………
4) Rönesans hareketlerinin  başlamasının genel nedenleri nelerdir ? Yazınız.
…………………………………………………….

5)  İtalyan bilim , kültür insanlarına  4 tane örnek veriniz .
…………………………………….

6)  İngiltere’de  birçok tiyatro eseri yazan  sanatçının adını ve bu tiyatro eserlerinin adını aşağıya yazınız .
……………………………………………..
7) Dünyanın yuvarlak olduğunu ve  Güneş’in etrafında döndüğünü  açıklayan  Polonyalı  bilim insanının adını yazınız .
…………………………………………
8)  Fransa’nın Rönesansçılarına beş örnek veriniz.
………………………………………………..
9)  Almanya’daki önemli bilim insanlarını yazınız .
……………………………………..
10) Rönesans Hareketlerinin sonuçları neler olmuştur. Beş madde ile  yazınız .
………………………………………………….
Cevaplar:
1. Rönesans ( Yeniden  Doğuş)   2. İtalya’da başlamıştır.   3.  İtalya’nın ticaret ve jeopolitik konumu nedeniyle farklı kültürler ile  etkileşim içinde olması, Antik Roma uygarlığı üzerinde  varlığını devam ettirmesi,  Şehir devletlerinden oluştuğu için  bu ülkede özgürlüklerin  de artması, Ekonomisi güçlü olduğu için , bilime, sanata ve  edebiyata  önem verilmesi,, İslam kültür ve uygarlığı ile temas halinde olması,  İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya kaçan  bilginlerin  Latince eserlerin  çevirisini yapmaları   4.  Haçlı Seferleri ile  İslam kültür ve  uygarlığından  alınan kağıt ve matbaa gibi buluşların  batıya geçmesi,  Kiliseye duyulan güvenin azalması, Coğrafi keşifler sonucunda  bilim, edebiyat ve sanata önem veren  ‘’ Messen’’ denilen bir sınıf oluşması,, yetenekli  bilim insanlarının ve sanatçıların  yetişmesi, İstanbul Fethi sonucunda  İtaya’ya kaçan bilginlerin  oradaki bilime  ncülük etmesi, Eski Roma ve Yunan dönemine ait  eserlerin Latince’ye çevrilmesi   5.  Leonardo Vinci, Rafael,  Makyavel, Tasso, Dante, Bramant,   Petrarca,   Gişarden,, Michelangelo, Donatello vb.   6. Shakespeare’dir. Eserleri ise şunlardır:  Makbel, Hamlet,  Kral Lear, Romeo,   Otello,  Sezar vb. gibi eserleri vardır.   7. Kopernik    8.  Montaigne, Piyer Lesko , Ronsar, Rabie,  Jan Bülan, Jean  Bodin.    9.  Erasmus, Luthet, Röklen.    10.  Skolastik düşünce yıkılmış  ve kiliseye duyulan güven  kaybolmuştur. Deney ve gözleme dayalı pozitif  düşünce önem kazanmıştır. İncil  farklı dillere çevrilmiştir. Bu da yine kiliseye duyulan güvenin  daha da sarsılmasına  sebep olmuştur. Dünya’nın yuvarlak olduğu ve  güneş etrafında döndüğü  kabul edilmiştir. Küçük kan dolaşımı bulunmuştur. Osmanlı  Devleti Rönesans  hareketlerine  yabancı kalmış ve  bundan dolayı da Osmanlı bilimsel gelişmeler konusunda  yetersiz kalmaya başlamaya başlamıştır. Avrupa'da  güzel sanatlar alanında  gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa’da  ‘’ Aydınlanma Çağı’’ denilen bir dönem başlamıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top