Sanayi İnkılabı İle Yaşanan Değişimi Ve Bu Değişimin Osmanlı Devleti'ne Etkilerini Araştırınız.


Sanayi İnkılabı İle Yaşanan Değişimi Ve  Bu Değişimin  Osmanlı Devleti'ne Etkilerini Araştırınız.

İnsan gücüne dayalı üretimden  makine gücüne dayalı üretime geçilmesine Sanayi İnkılabı denilir . Sanayi inkılabı, bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin , üretim alanında  kullanlması sonucu ilk defa 17.yüzyılda İngiltere'de başlamıştır .
Sanayi İnkılabı  sonucunda şunlar yaşanmıştır :
* Makine gücüne bağlı olarak seri üretime geçilmiştir .
* Üretim maliyetlerinde düşme gerçekleşti .
* Hammadde ve pazar arayışı arttı .
* Ulaşım ve iletişim sektörü gelişti .
* Yeni üretim  alanlarının ortaya  çıktığı için bu durum da  üretim alanlarında  çeşitlenmelere sebep olmuştur .


* Zaman içinde insan gücüne  olan gereksinim  azalmaya başlamıştır .
* Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı artmıştır .
* Demiryolu yapımı ve karayolu yapımı hız kazandı .
* Sömürgecilik faaliyetleri başladı.


* Küçük atölyeler kapanmış ve  bunun sonucunda da esnaf örgütleri çökmüştür.
* Fabrikalarda çalışan insanlar ''işçi sınıfı'' olarak ortaya çıkmıştır.
* Avrupa'da büyük şirketler kurulmuş ve  bankacılık gelişmeye başlamıştır.
* Köylerden şehirlere göç yaşanmış ve  böylece şehir nüfusu artmaya  başlamıştır.
* Çalışan kimselerin haklarının korunması için  sendikal faaliyetler artmış böylece kominizm, sosyalizm gibi fikirler ortaya çıkmıştır.
*  Sanayi alanında gelişmiş ülkelerin dünya  siyasetindeki önemi artmıştır.
* Sağlık alanında önemli gelişmeler oldu ve insanlar daha uzun süreli yaşamaya başladı.

Bu değişimin Osmanlı'ya etkileri ise şunlar olmuştur:
* Osmanlı Devleti'nde ithalata dayalı tüketim artmaya başladı.
* Osmanlı Devleti'nin jeopolitik önemi arttı.
* Osmanlı Devleti'nin ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
* Avrupalı devletlere komşu sınırlarda çiftlikler kuruldu.
* Ham madde iharacatı  ile işlenmiş ( mamul )  madde ithalatı arttı.
* Avrupa ile olan rekabet gücünde azalma başladı.
* Yerli esnafın  rekabet gücü azaldı.
* Ülke toprakları sömürge amaçlı olarak işgal edilmeye başlandı.
* Lonca teşkilatı çöktü ve bunun sonucunda da işsizlik ortaya çıktı.


3 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top