Türklerin Tarih Boyunca Birçok Dini ve İnancı Kabul Etmesinin Nedenleri Nelerdir? Kısaca Açıklayınız.


Türklerin Tarih Boyunca  Birçok Dini ve İnancı Kabul  Etmesinin Nedenleri Nelerdir? Kısaca Açıklayınız.

Türkler tarih boyunca farklı birçok  ve inancı kabul etmiştir . Bunun sebepleri ise şunlardır :
* Türklerde olan tek  tanrı inancı :  Türkler diğer tek tanrılı dinlere kolay bir şekilde girmişlerdir .
*  Siyasi egemenliği kaybetme  ve siyasi Baskı : Doğu Avrupa'ya yerleşen Türkler zamanla Hristıyanların   baskısı ile karşı karşıa kalmışlar ve bunun sonucunda da Hristıyanlaşmışlardır .

*   Türklerde dinsel hoşgörünün olması:  Geleneksel Türk din ve inançları  , farklı din ve inançların etkisine açıktı . Yani dini hoşgörü hakimdi . Din ve mezhep savaşı olmazdı .

* Ticari İlişkiler ve yerleşik  hayata geçme:   Ticari ilişkiler ve yerleşik yaşama geçiş Hazarların ve Uygurların  din değiştirmelerinde etkili olmuştır .
* Coğrafi değişim:  Türkler Orta Asya'nın  dışına  göç ettikten sonra  İslamiyeti , Hristıyanlığı ve Museviliği benimsemişlerdir .

Not: Türklerin  Tarih boyunca kabul ettikleri dinler ise şunlardır :
Gök Tanrı, Budizm, Manihaizm, Zerdüştlük, Musevilik, Hristıyanlık ve İslamiyet gibi dinleri kabul etmişlerdir .

Not:  Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler ise şunlardır:
 Orhun, Sogd, Kiril, Uygır, İbrani, Arap, Latin gibi alfabeleri  Türkler tareih boyunca kullanmışlardır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top