Dört Halife Dönemi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Dört Halife Dönemi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1)  Dört Halife Dönemine neden Cumhuriyet dönemi denilmiştir?
.......................................
2) Dört Halife Dönemi'nin ilk halifesinin adını yazınız.
...................................
3) Hz. Ebubekir'in lakabı nedir?
.................................
4) Hz. Ebubekir döneminde Peygamberlik iddiasında bulunanlar kimlerdir?
.................................
5)  Hz Ebubekir döneminde Peygamberlik iddiasında bulunan kişiler  üzerine sefer kimin öncülüğünde düzenlenmiştir?
..........................
6) Kuran-ı Kerim kim zamanında kitap haline getirilmiştir?
...........................
7) Ridde Harekatı, Usame Seferi, Ecnadeyn Savaşı kim zamanında yapılmıştır?
.............................
8)  Hz. Ebubekir zamanında Kuran-ı Kerim'in  Özgün halinin korunmuş ve  değişik biçimlerinin ortaya çıkması engellenmiştir.  Bunun nedenleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.
...............................
9)   Hz. Ömer Devri ne devri olarak da bilinir?
......................
10)  Suriye fethedilmiş, Kudüs fethedilmiş, Mısır fethedilmiş,  İran fethedilmiştir. Bu fetihler hangi Halife döneminde gerçekleşmiştir?
...............................
11)  Kuzey Afrikada'ki fetihler kim zamanında başlamıştır?

...................................
12)  Hz. Ömer'in  idari alanda yaptığı yenilikleri anlatınız.
..........................
13) Hz. Ömer'i öldüren kölenin adını yazınız.
....................................

14) Kuran-ı Kerim kim zamanında çoğaltılmıştır?
................................

15)  Zatu's Savari Savaşı yapıldı, Kıbrıs ve Rodos Seferleri yapıldı,  Trablusgrap ve Tunus alındı,   Türkler ile ilk savaşı yapıldı,  İslam'da ilk ayrılıklar ortaya çıktı. Bu yaşananlar hangi Halife döneminde yaşanmıştır?
.............................
16) Hz. Osman döneminde Kuran-ı Kerim'in çoğaltılarak değişik  bölgelere gönderilmesinin nedenini kısaca açıklayınız.
...............................
17) Aşiret çatışmaları canlanmıştır, Valilerin atanmasında yeterlilik değil de kan bağı dikkate alınmıştır. Mervan adında Katip Halife adına verdiği mirler ile kin ve nefret ortamının oluşmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda da  bu halife döneminin iktidarını yıkma faaliyetleri hız kazanmıştır.  Daha sonra bu halife  şehit edilmiştir. Halifenin adını yazınız.
............................
18.  Kufe kim zamanında başkent olmuştur?
...............................
19)  Hz. Osman şehit edildikten sonra başa kimin geçeceği ile ilgili sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Halifelik  konusunda yaşanan belirsizlikler  ilk olarak Cemel olayının yaşanmasına neden olmuştur. Bu olay kimin zamanında yaşanmıştır?
......................................
20.  Müslümanlar arasında yapılan ilk savaşın adını yazınız.
.....................
21. Sıffin Savaşı Ve Hakem Olayı kim zamanında yaşanmıştır)
...............................
22)  Hakem olayı sonucunda Müslümanlar  3'e ayrılmıştır.   Muaviye yanlıları, Hz. Ali yanlıları,  Hariciler( Hz. Ali ve Muaviye karşıtları). Bu üçe bölünme kim zamanında yaşanmıştır?
..............................
23) İslam'da ilk ayrılıklar Hz Osman döneminde yaşanmıştı. Peki İslam dünyasındaki  ilk iç savaşlar  kim dönemine yaşanmıştır? Yazınız.
.................................
24)   Hz Ali'yi öldüren kimlerdir?
....................
25)  Hz. Ali öldükten sonra  Şam'da halifeliğini ilan eden ve Emevi Devleti'ni kuran kişin adını yazınız.
...............................

Cevaplar:
1.  Halifeler seçim yolu ile başa geldikleri için bu döneme Cumhuriyet Dönemi denilmiştir .    2. Hz. Ebubekir      3. Sıddık     4. Tuleyha bin  Huveylit, Malik bin Nüveyre , Secah, Müseylemetü'l Kezzap     5. Halit bin Velit     6. Hz. Ebubekir     7. Hz. Ebubekir     8.  Vahylerin  geldiği ilk andan beri  ezberlenmesi ve yazıya aktarılmasıdır.  Kuran-ı Kerim'in surelerinin toplanmasıdır.      9. Fütuhat Devri    10. Hz. Ömer    11. Hz. Ömer     12. İlk düzenli ordu kuruldu,  Beytü'l Mal denilen  devlet hazinesi oluşturuldu,  Adli teşkilat oluşturuldu ve kadı tayinleri yapılmıştır, İlk kez ıkta yani tımar sistemi uygulandı, Hicri Takvim kabul edildi, Kufe, Basra ve Fustat şehirleri kuruldu, askeri posta teşkilatı kuruldu, fethedilen yerler büyük illere ayrıldı ve bralara valiler atandı, zorunlu askerliğe ilk adım atıldı,  Divan-ı Cund adında  ordu ile ilgili bir birim oluşturuldu.     13. Ebu Firuz     14. Hz. Osman     15. Hz. Osman     16. Müslümanlar arasında eşgüdümü  ve uyumu sağlamak, devlet otoritesine güç kazandırmak,   Kuran'ın bozulmasını  engellemek.     17. Hz. Osman     18. Hz. Ali     19. Hz. Ali    20. Cemel Olayı     21. Hz. Ali     22. Hz. Ali     23. Hz. Ali    24. Hariciler     25. Muaviye

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top