Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Hakkında Bilgi

Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Hakkında Bilgi

Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye sınıfı olarak  üç bölüme ayrılan yapının bölümlerinin kendi içinde de ayrı ayrı olan görevlilerinin hakkında bilgi vereceğiz . Divanıhümayuna üye olan kişiler ve görevleri :
1) Veziriazam :
- Veziriazam Padişah vekilidir .
- Serdar- ekrem sıfatıyla orduyu komuta eden kişidir .
- İlk veziriazam Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'dır .
- Hükümdar mührü olan  Mühr-ü Hümayun'u Veziriazam taşımaktadır .
- Veziriazam Fatih Sultan Mehmet'ten  itibaren Divanıhümayun başkanlığını yapmıştır .
- Veziriazam İstanbul'da bulunmadığı zamanlarda yerine Sadaret Kaymakamı vekil olarak görev yapmıştır .
- Veziriazam üst düzey bürokratları atar ve görevinden uzaklaştırma yetkisine sahiptir .
- Veziriazam  Padişahtan sonra yürütme yetkilerini kullanan en üst düzey kişidir .
- Veziriazam'a maaş olarak Has topraklarının geliri verilmiştir .
- Veziriazam İstanbul'un  güvenliği ve idaresinden sorumlu olan kişidir .

2) Nişancı:
- Nişancıya Tevki veya Tuğrai de denilir .
- Fermanlara tuğra çeken kişidir .
- Mektup tercüme eder .
- Sarayın iç ve dış yazışmalarını yapar .
- Memurların özlük dosyalarının tutulmasını sağlar .
- Fethedilen yerlerin topraklarını vergi gelirine göre sınıflandırır .
-  Kadastro ve tapu kayıtlarını tutar .
- Toprakları dirliklerine göre ayırır .
- Teşrifat işleri ile ilgilenir .
- Sarayın protokol kurallarını uygulamaktadır .
- Sarayın bürokrasisni idare eder .
- Sarayın örfi hukuk kurallarının uygulanmasını sağlar .

3) Kubbealtı Vezirleri:
- Belirli bir  tanımlanmış görevleri yoktur fakat devlet idaresinde birçok alanda görev yapmışlardır .
- Protokol olarak Divan'da Veziriazam'dan sonra gelen kişilerdir .
- Ordu komutanlığı yapmışlar gereksinim halinde ise bir eyelate kısa süreliğine de olsa Beylerbeyliği görevini de yapmışlardır .
- İlk başlarda Divanıhümayundaki vezir sayısı tek ise de daha sonraları artmıştır fakat Köprülü Mehmet Paşa daha sonraları ise vezir sayısını azaltmış , 1731 yılından sonra ise Kubbealtı veziri olarak kimse atanmamıştır .
- Veziriazamın verdiği sorumlulukları yerine getirmişlerdir .
4) Kazaskerler:
- Eğitim ve adalet işlerinden sorumludur .
- Müftü ve Kadı atamalarından sorumludur .
- Kazaskerlik makamı Birinci Murat Dönemi'nde oluşturulmuştur .
- Kazaskerler Divanıhümayunun hukuki meselelerde danışmanlığını yapmışlardır .
- Kaaskerlerin  Taşra'da Kadı'nın aldığı kararı bozma yetkileri vardır . Bundan dolayı bir nevi Temyiz Mahkemesi gibi görev üstlenmişlerdir .
5) Defterdar :
- Maliye işlerinden sorumludur .
- Defterdarlık makamı Birinci Murat  Dönemi'nde oluşturulmuştur .
- Akça değerini korumak ve enflasyona karşı önlem almakla yükümlüdür .
-Defterhane ve hazineyi açar .
- Bütçeyi hazırlar .
- Hükümdar malının mutlak vekili ve onun temsilcisidir .
- Memurları ve maliye bürokratlarını atar .
- İkinci Mahmut Divanıhümayun'u kaldırdığı için  Defterdarlık makamının  yerine Maliye Nezareti kurulmuştur .
6) Yeniçeri Ağası :
- Yeniçeri Ocağının başında bulunur .
- Yeniçeri Ocağının işlerinden sorumludur .
- İstanbul'un güvenliğinden sorumludur .
- Günümüzdeki Kara Kuvvetleri Komutanı olarak da söylenilebilir .
- Yeniçeri Ağası askeri işleri Ağa Kapısı denilen yerden yürütmüştür .
- Yeniçeri Ağası Vezir rütbesine sahip olması halinde Divanıhümayun toplantılarına katılmıştır .
7) Şehülislam :
- Şeyhülislam alınan bir kararın dine uygun  olup olmadığı hakkında fetva veren kişidir .
- Şeyhülislam protokol bakımından  Sadrazam'a eşittir .
- Divanıhümayunun daimi üyesi değildir , ihtiyaç durumunda katılır .
- Şeyhülislam Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Divanıhümayuna üye olmuştur . Divanıhümayundaki üye sayısı tektir .
- Müslüman kökenli olup medrese mezunu olan kişidir .
- Zamanla önemi artmış İlmiye sınıfının başı haline gelmiştir .
- İlk Osmanlı Şeyhülislam'ı Molla Fenari'dir .
- Şeyhülislam Müderris ve Müftü atamasından sorumlu olan kişidir .
8) Kaptanıderya :
- İstanbul'un denizler bölgesinin emniyetinden sorumlu olan kişidir .
- Osmanlı Devleti'nde  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu olan kişidir .
- Vezir rütbesine sahip olabilmesi halinde Divanıhümayu'ndaki  toplantılara katılabilmiştir .
- Kaptanıderyalık makamı ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde  oluşturulmuştur .
- Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan- Derya'sı Barbaros Hayrettin Paşa'dır .
9) Reisülküttap :
- Divanıhümayun kararlarının ve fermanların gereğinin yapılması için belgelerin sevk edilmesini sağlayan kişidir .
-Divanıhümayun kalemlerinin şefi olarak görev yapar .
- İlk önceleri Nişancı'ya bağlı olan bürokrat olan Reisüküttap'ın daha sonraları devlet idaresindeki önemi artmıştır .
- 18yy'dan itibaren Divan'da Hariciye ( Dış işleri) ile ilgili işleri görmeye başlamış , kurula üye olmuştur .
- İkinci Mahmut Divanıhümayun'u kaldrdıktan sonra Reisüküttaplık  Hariciye Nazırlığı şeklinde yapılandırılmıştır .
- Elçiler ile müzakerelerde bulunmuştur .


1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top