Türk İslam Tarihinin Önemli Bilim Adamlarının Özellikleri ve Eserleri Hakkında Bilgi

Türk İslam Tarihinin  Önemli Bilim Adamlarının Özellikleri ve Eserleri Hakkında Bilgi

1. Farabi:
- Felsefe, müzik ve matematik alanında çalışmalarda bulunmuştur.
- Farabi Türk tarihinde pozitif bilimlerin kurucusu olarak kabul edilir.
- Aristo felsefesi üzerine incelemelerde bulunmuş, bundan dolayı Farabi'ye '' Muallim- i Sani'' (ikinci öğretmen ) denmiştir.
- Farabi tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atmıştır .
- Farabi Avrupa'da  Alberuni (Aliboron) olarak tanınır.
- Eserleri şunlardır: Ihsayı Ulum,  Medinetü'l Fadıla, Kitabül  Musiki.
2. İbni Sina:
- Astronomi,  tıp ve matematik alanında çalışmalarda bulunmuştur.
- En önemli eseri   Kitab-ı Tıp ve Şifa  adlı eserdir.
- İbni Sina ruh hastalarının tedavisinde müziği kullanmıştır.
- İbni Sina tarihin ilk mide ameliyatını gerçekleştiren bilim insanıdır.
- İbni Sina ilaç bilimi olan Farmokolojinin de kurucusudur.
- Avrupa'da Avicenna  olarak bilinir.
- İbni Sina'nın yazdığı eserler Avrupa'da ders kitabı olarak  okutulmuştur.

3. Uluğ Bey:
- Timur Devleti'nin hükümdarıdır.
- Aynı zamanda matematik ve astronomi bilginidir.
- En önemli eserleri Yıldızların Fihristi ve Ulu Bey Zici'dir.

4. Ali Şir Nevai:
- Timur Devleti döneminde yaşamış bir edebiyatçıdır.
- En önemli eseri Muhakemetü'l  Lugateyn'dir. Bu eserde Türkçenin Farsça'dan daha üstün olduğunu göstermeye çalışmıştır.
5. Biruni:
- Astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
- En önemli eseri  El Asarül Bakiye.
- Birunu da Avrupa'da Alberuni (Aliboron) olarak tanınır.
- Gazneliler zamanında bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.
6. Gazali:
- İslam felsefesi üzerine çalışmış bilim insanıdır.
- En önemli eserleri Ihya-yı Umumiddin  (Dinin ihyası), Tehafüt- ü Felasefe (Felsefenin çöküşü) adlı eserleridir.
- Gazali'ye göre insan aklı her şeyi kavrayacak bir güce sahip değildir.
7. Harezmi:
- Matematik üzerine çalışmalarda bulunmuştur.
- Harezmi cebir matematiğinin kurucusu olarak kabul edilir.
- En önemli eserleri şunlardır: Mukabele, Zic-u  Harezmi, Kitabü'l Cebr.
- 0 rakamını bulmuştur.
8. Nizamülmülk:
-  Büyük Selçuklular zamanında Bağdat'ta Nizamiye Medresesini kurmuştur.
- En önemli eseri Siyasetname'dir.
- İkta sistemini  uygulamaya koymuştur.
9. Firdevsi:
- Şehname adlı eseri yazmıştır ve bu eseri Gazneli Mahmut'a sunmuştur.
- Kendisine verilen parayı alamadığı için Gazneli Mahmud'u hicveden şiir yazmıştır.
10. Caca Bey:
- Astronomi ve matematik üzerine çalışmalarda bulunmuştur.
- Caca Bey Anadolu Selçuklu zamanında  Kırşehir'de Caca Bey Rasathanesi'ni kurmuştur.
11. Ömer Hayyam:
- Matematik ve astronomi alanında çalışmalarda bulunmuştur.
- Edebiyatta Rubai denilen dörtlükleri ile tanınır.
- Ömer Hayyam Takvim-i  Celali'yi hazırlayan komisyonda  görev almıştır.
12. Cabir Bin Hayyan:
- Maddenin en küçük yapı taşının bulunduğunu ifade etmiştir.
- Cabir Bin Hayyan kimya alanında çalışmalarda bulunmuş bilim insanıdır.
13. Ata Melik Cüveyni:
- Moğol İlhanlı devlet adamı ve tarihçisi olan Ata Melik Cüveyni Orhun yazıtlarının varlığından ilk haberdar olan kişidir ve Tarih-i Cihan- guşa adlı eseri ile ünlü devlet adamıdır.
14.  İbni Bibi:
- İbni Bibi Selçuklu döneminde yaşamış tarihçidir.
- Birinci Alaeddin Keykubat  dönemini içine alan Türkiye Selçuklu Tarihi adlı eseri yazmıştır.
15. Kaşgarlı Mahmut:
- Karahanlılar döneminin dil bilimcisi ve haritacısıdır.
- Divan-ı Lügati't adlı eserinde Türkçenin Arapça'dan üstün olduğunu dile getirmiştir.
16. Yusuf Has Hacip:
- Kutadgubilig adlı eseri Türk İslam edebiyatının ilk eseridir.
- Karahanlılar döneminin siyasetbilimcisidir.
- Kutadgubilig eseri ile ünlüdür. Bu eserde halkın hükümdara olan görevlerinden, hükümdarın da halka olan sorumluluklarından bahseder.

17. Ahmet Yesevi:
- Karahanlılar dönemi tasavvufçusudur.
- Divan-ı Hikmet eseri ile ünlüdür.
- Ahmet Yesevi, Yesevi tarikatının kurucusudur.
18. Edip Ahmet Yükneki:
- Karahanlılar dönemi tasavvufçusudur.
- Atabetül Hakayık adlı eseri ile ünlüdür. Bu eserde ahlak ve doğruluktan bahseder.
19. Muhiddini Arabi:
- Endülüs'te doğmuştur.
- Alaeddin Keykubat tarafından himaye edilmiştir.
-Ekberlik adlı tasavvuf akımının öncüsüdür.
- Selçuklular zamanında yaşamıştır.
-  Vahdet-i Vücud anlayışını benimsemiştir.
- Unvanı Şey-i Ekber'dir.
- En önemli eseri Füsusu'l Hikem.
20. Utbi:
-  Gazneliler  dönemi tarihçisidir.
- Gazneli Mahmut'a Tarih-i Yemin adlı eserini sunmuştur.
21. Buhari:
- Hadis bilginidir.
- Tarihe'l Kebir adlı eseri ile ünlüdür.
22. İbni Batuta:
- Selçuklu zamanında yaşamış ünlü seyyahtır.
- En önemli eseri Büyük Dünya Seyahatnamesi'dir.
23. Mahmut Zemahşeri:
- Harzemşahlar zamanında yaşamış olan Zemahşeri'nin en önemli eseri şudur: Mukaddimetü'l Edep'tir. Bu eseri  Türk dili üzerine yazılmış bir kitaptır.
24. İbni Fadlan:
- En önemli eseri Seyahatname'dir. Bu eserde Türk kültürü tarihi hakkında bilgiler verir.
25. Ebu Hanife:
- Hanefi mezhebinin kurucusudur.
- Ebu Hanefi Abbasiler döneminde hapse atılmıştır.
- Büyük Selçuklu  hükümdarı Melikşah tarafından  Ebu Hanefi için türbe yaptırılmıştır.
26. Ravendi:
- Selçuklu zamanı tarihçisidir.
-  En önemli eseri Selçuklu tarihidir. Bu eseri  Sultan Gıyasettin  Keyhüsrev'e sunmuştur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top