Tarihi Çağlar ve Özellikleri

Tarihi Çağlar ve özellikleri

1.) İlk Çağ'ın genel özellikleri: (MÖ 3500 - 375)
- Roma, İyon ve Yunan'da demokratik yönetim anlayışına uygun bazı gelişmeler yaşanmıştır.
-  Özgür düşüncenin olması bilimsel gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır.
- Çok Tanrılı din anlayışı hakim olmuştur ilk Tek Tanrılı din ise Musevilik olmuştur.
- İlk yazılı hukuk kuralları oluşturulmuştur.
- Para bulunmuştur.
-Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.
- Miladi Takvim bulunmuştur.
- Koloni çalışmaları yolu ile deniz ticareti gelişmiştir.
- Avrupa Hunlarının başlattığı Kavimler Göçü  Orta Çağ siyasi yapısının oluşmasına zemin hazırlamıştır.
- Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu büyük katkı sağlamıştır.
2) Orta Çağ'ın Genel Özellikleri ( 375- 1453)
- Derebeylikler kurulmuştur, feodalite oluşmuştur.
- Feodalitenin oluşmasında Kavimler Göçü etkili olmuştur.
- Din savaşları Avrupa'da İslam dünyasına doğru  gerçekleşmeye başlamıştır.

- Avrupa'da skolastik düşünce  hayatın her alanına hakim olmaya başlamıştır.
- İlkçağda'ki sosyal sınıflaşma daha da artmış ve bu ayrım halkı rahatsız etmeye başlamıştır.

-  Avrupa'da bilimsel gelişmeler durma noktasına gelmiştir.
- Demokratik gelişmelerin önü engellenmiş, İlkçağdaki özgür düşünce yerini  katı olan din kurallarına bırakmıştır.
- İngiltere'de Magna Carta ile demokrasiye doğru bir adım atılmış, İslam Dünyasında ise  Hz Muhammed'den sonra başa halifeler  seçin yolu ile geldikleri için bu dönem Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmıştır.
- Ceneviz, Venedik gibi devletler ticaret hayatına egemen olan devletlerdir.
3. Yeni Çağ'ın Genel  Özellikleri ( 1453- 1789)
- Orta Çağ'daki derebeylik, feodalite yıkılmış, yerine tekrardan merkezi krallıklar kurulmuştur. Bunun sebebi ise şudur: Top ve barutun Avrupa'da kullanılmasıdır.
- Skolostik felsefe yıkılmıştır. Hümanizma ve Rönesans hareketleri  bilimsel anlamda yeni gelişmeler yaşanmıştır.
- Haçlı Savaşları yolu ile Doğu'dan Batı'ya kağıt, barut, matba ve pusula gibi yenilikler geçmiştir.
- Teknik alanında yaşanan gelişmeler  Avrupa'da Coğrafi Keşifler,, Rönesans, Reform gibi hareketlerin gerçekleşmesine neden olmuştur.
- Coğrafi keşifler sayesinde yeni yollar keşfedilmiştir.
- Akdeniz ticareti önemini kaybetmiştir.
- Deniz aşırı ticaret gelişmiştir.
- Yeni ticaret yollarının bulunmasından en çok zarar gören devle ise Osmanlı Devleti olmuştur. Fayda gören devletler ise şunlar olmuştur: İngiltere, Portekiz, İspanya, Hollanda.
- Reform hareketleri din adamlarının sosyal, siyasi ve ekonomik alandaki etkileri kırılmıştır.
- Reform sonucunda yeni mezhepler ortaya çıkmıştır: Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm.
- 16 yüzyıldan itibaren Avrupa'da Aydınlanma Çağı yaşanmıştır. Düşünce alanında yaşanan bu gelişmeler İlk Çağ  felsefesinin tekrar incelenmesini sağlamış, daha sonra ise Fransız İhtilali'ne zemin hazırlamıştır.
- İngiltere'de ise demokratik gelişmeler devam etmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İnsan Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır.
4. Yakın Çağ'ın Genel Özellikleri ( 1789 - ?)
- Fransız İhtilali yaşanmıştır.
- Fransız İhtilali ile eşitlik, milliyetçilik,, özgürlük gibi düşünceler birçok ülkeye yayılmıştır.
- İmparatorluklar yıkılmış, ulus yani milli devletler kurulmuştur.
- Liberal anlayışa dayalı ekonomik yapılanma gerçekleşmiştir.
- Kilise'nin yönetim üzerindeki baskısı kaldırılmıştır, laik yönetim anlayışı benimsenmiştir.
- İngiltere'nin önderliğinde Sanayi İnkılabı yaşanmıştır.
- Gelişen sanayiye ise hammadde bulunması için sömürgecilik başlamıştır.
- Sanayi İnkılabı ile fabrikada ezilenlerin hakkını korumak için  komünizm, sosyalizm gibi yeni fikir akımları ortaya çıkmıştır.
- 1830 yılında demokrasiyi korumak için devrim yapılmıştır.
- 1848 yılında  işçi haklarını korumak için sosyalist ayaklanma gerçekleşmiştir.
- Sömürgeciliğin başlaması ile ülkeler kendi aralarında çıkarları için ittifak kurmaya başlamış ve bu da Birinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur.
- Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında  totaliter  sistemler kurulmuş olup Rusya'da bolşevizm, Almanya ve İtalya'da ise  faşist yönetim iktidara gelmiştir.
- Sovyetler Birliği ve sosyalist yönetim yıkılmış ve Türk bağımsızlıklarına kavuşmuştur.
- Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya savaşından sonra uluslararsı barışın sağlanıp daim olabilmesi için  çeşitli paktlar kurulmuştur. Kellog Paktı, Lokarno Antlaşması gibi.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top