Fransız İhtilali'nin Başlıca Sebepleri (1789)

Fransız İhtilali'nin  Başlıca Sebepleri (1789)

Fransız ihtilali'nin başlıca nedenleri şunlardır:
- Kral'ın egemenlik yetkilerini tek güç olarak kullanması fakat halkın siyasal sorunlarına herhangi bir çözüm üretmemesi ,
- Fransa'da toplum rahipler , halk , soylular şeklinde sosyal sınıflaşmadan meydana geliyordu . Bu sosyal sınıfların üzerinde kral ve hanedan üyeleri de yer almıştır . Üretime katkısı çok olan halkın ve burjuvanın ülke gelirinden yeterli pay almaması  buna rağmen  en çok vergi veren kesim olmaları ,
- Ticaret ve sanayi ile birlikte  güçlenerek ülke ekonomisine yön veren burjuvazinin  siyasi haklardan yoksun olmasının önemli bir çelişki olması ,

- Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen  bağımsızlık savaşının demokratik ve özgürlükçü niteliği Fransa'nın ezilen halkının da özlem duyduğu bir durumdu . Bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler Fransa'yı da etkilemişti .

- Aydınlanma Çağı düşünürleri Montesguieu, J .J. Rousseau, Diderot, Voltaire) eşitlik , adalet , laiklik , demokrasi gibi konularda fikirler ileri sürmeleri ve mutlak kral idaresine  ve kilisenin egemenliğine son vermek istemeleri ,
- Yedi Yıl Savaşlarının etkisiyle  Fransa ekonomisi çok büyük miktarda açık vermişti . Mali açığı kapatmak için herkesi kapsayan yeni vergilerin konması ve saray masraflarının kısılması gibi alternatif önlemler alınmak istense de yerleşik statiko bu duruma izin vermemiştir .
Fransız İhtilali'nin sonuçları şunlardır:
- Krallık yönetimi yıkıldı , halk egemenliğine dayalı olan  cumhuriyet yönetimi kuruldu .
- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayımlanmıştır , böylece İnsan Hakları kavramı dünyada önemli hale gelmiştir .
-  Yeni Çağ bitti , Yakın Çağ başladı .
- İmparatorluklar parçalanarak milli (ulus) devletler kuruldu .
- Sosyal sınıflaşmalar ortadan kalktı . Feodal anlayış  tamamen sona erdi ve eşitliği esas alan bir sosyal düzene geçildi .
- Kilise'nin yönetim üzerindeki  etkisi azaldı ve laik yönetime geçildi .
- Milliyetçilik, eşitlik, özgürlük gibi akımlar güçlendi .
- Fransız İhtilali 1830 İhtilali ve 1848 İhtilalleri üzerinde etkili oldu .
- Avrupada'ki monarşiler (krallıklar)  Fransız İhtilali'ne  tepki göstererek  koalisyon savaşlarını başlattılar .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top