Karahanlılar İle İlgili Kısa Bilgi ( 840- 1212)

Karahanlılar İle İlgili Kısa Bilgi ( 840- 1212)

NOT: Karahanlı Devleti artık ilk Türk İslam Devleti olarak kabul edilmemektedir. İlk Türk İslam Devleti'ni  İtil Bulgarları olarak kabul etmektedir Ösym . Fakat İlk Türk İslam devletlerinden  birisidir denilmektedir . Ösym  İtil Bulgarları için  İslamiyet'i Türkler arasında  ilk olarak devlet dini olarak benimseyen ifadesine yer vermiştir .
* Karahanlı Devleti'ni Yağma, Çiğil, Karluk, Tuksi, Basmil boyları bir araya gelerek kurmuşlardır.

* Karahanlı Devleti'nde çok sayıda hakan  çadırı  bulunduğu için bu devlete  Hakaniye Devleti de denilir.
* Bilge Kül Kadir Han Karahanlı Devleti'nin kurucusudur.
* Balasagun ve Semerkant devlete başkentlik yapmış olan şehirlerdir.
* Bilge Kül Kadir Han'dan sonra  devlete hükümdarlık yapan kişiler  Bazir Arslan ve Oğulcak Kadir Han 'dır.

* Oğulcak Kadir Han döneminde  Müslüman olan  Satuk Buğra Han amcasına karşı isyan etmiş ve hükümdarlığını ilan etmiştir.
* İslamiyet Karahanlıların Satuk Buğra Han döneminde resmi dini olmuştur.
* Gazneliler ile Karahanlılar arasında ittifak yapılarak Samanoğullarına son verimiştir. Samanoğulların' dan Mavereünnehir ve  Buhara alınmıştır.
* Gazneliler ise Samanoğullarının yıkılmasından güç kazanarak Karahanlıları  Belh'te yenilgiye uğratmıştır.
Karahanlı Devleti en parlak dönemini Yusuf Kadir Han döneminde yaşamıştır.
* Yusuf Kadir Han ölünce de ülkede taht kavgaları başlamış ve Karahanlı Devleti ikiye bölünmüştür. Doğu Ve Batı olarak ikiye ayrılan Karahanlılar'da Doğu Karahanlı Devleti'nin başına Tamgaç Buğra Han geçmiş, Batı Karahanlı Devleti'nin başına ise Ahmet Arslan Han geçmiştir.
* Doğu Karahanlılara son veren Karahıtaylar olmuş, Batı Karahanlılara son veren ise Harzemşahlar olmuştur.
Karahanlı Devleti'nin Önemli Özellikleri ise şunlardır:
* Abbasi Halifesi tarafından hükümdarlığı tanınan ilk Karahanlı Hükümdarı Ebu Nasr olmuştur.
* Karahanlı Devleti İran ve Batı Türkistan'ın Türkleşmesi'ni sağlamıştır.
* Karahanlı Devleti adını kurucu hanedandan almıştır.
* Yöneticisi, ordusu ve halkı Türktür, resmi dili Türkçe'dir.
* Türk İslam mimarisine önemli eserler kazandırmışlardır.
* Uygur Alfabesini kullanmışlardır.
* İslamiyeti kabul etmiştir fakat milli benliğinden de ödün vermemiştir.
* Satuk Buğra Han Destanı, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Atabetül Hakayık, Divan- ı Lügati't Türk gibi eserler bu döneme ait eserlerdir.
* Karahanlılar sayesinde Türk Kültürü'ne ilave edilen uygulamalar şunlardır:
- Hat, Tekke, Zaviye,Bimarhane, Posta, Cami, Divan, Türbe, Külliye, Medrese, Kervansaray, Mihrap, Minare, Gulam, Kümbet, Divan.
 Karahanlı Devleti'nin Mimari Eseleri ise şunlardır:
- Arap Ata Türbesi,
- Tirmiz Sararyı,
- Karahanlılar Döneminin ilk camisi olan Mezar-ı Şir Kebir Camii,
- Ayşe Bibi Türbesi,
-Kuzey Türbe,
- Orta Türbe,
-Ribat-ı Melik,
-Balacı Hatun Türbesi,
-Şeyh Fazl Türbesi,
- Özkent Minare,
- Buhara Hakim Tirmizi Cami,
- Akçakale Kervansarayı,
- Kurtlu Tepe Şehir Kervansarayı
- Kalan Minare,

 - Semerkant Registan Türbesi…vb şeklinde çoğaltabiliriz.

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top